Справна стратеґія

На інтернетовій сторінці www.holosy.sk чітаме два інтересны приспевкы « Колыска ся нашла» а другый «Rusíni-Ukrajinci hľadali svoju kolisku. Nič nenašli.», ай втіп «Lіpše druhoho posuditi, jak maje sam іzrobiti. ( Ліпше другого посудити, як має сам ізробити.» Тот втіп добрі пасує ку тым двом приспевкам, ай ку тому, што хочу чітателям повісти я о тім.

Обидві статі споминають і критизують преднашкы ЗРУС-у, споєны с концертом, якы каждорочні, уж выше 40 років, роблять по русинскых селах, ай в окресі Свидник. Подотыкам Свидник не «Свідник», бо таку назву «Свідник» свидничане не познають ані не приймуть за свою. Свидничане повідають твердо - Свидник.
Тоты преднашкы ЗРУС на селах мали ай мають за ціль вымывати Русинам мозґы, же суть Українці а не Русины. Концерт роблять умелці. Умелці ідуть там, де ся можуть ужывити. Музиканти і спеваці суть Русины, в ЗРУС концертують за пінязі, не за ідеолоґію. Кебы такы акції на русиньскых селах робили русинскы орґанізації, так бы грали і співали Русинам. Але Русины такы преднашкы с концертами по русиньскых селах не мають зауєм робити і не роблять, потім ся нечудуйме, же пусте русиньске поле обсадили українізаторы. Нас тепер най інтересує манажерска стратеґія, яку на русинскых селах робить ЗРУС.
Тема преднашок ЗРУС є несправна, але стратеґія масовой роботы з людми є на єднотку. Стратеґія є справна. Тоту стратеґію я поужывав, кед єм закладав ОО РО у Свиднику. Мав єм концертну скупину «Калинец» і выступали зме по селах нашого окресу, ай в Криниці, ай інде. Ай зато Свидник є дость певный у пересвідчені же зме Русины а не Українці. Українізаторы у нас не мали шанцу ся просадити. Остала лем штатна башта соціалістичной українізації Русинів, СНМ-Музей української культури у Свиднику, котру ани РОС ани Округлый стіл Русинів Словеньска до гнескай нехоче самостатні рішати на штатній уровні. Незнам чом.
Справна стратеґія розвоя ОО РО трвала у Свиднику до втоди, аж докля «діверзны силы», котры ся перепашовали до РОС і не розбили єднотну русинску ОО РО Свидник. В наслідку «той діверзной роботы», розпав ся і колектив «Калинец», котрый єм нацвічовав і робив про нёго музичны управы. Музикантів в русинкім народнім оброджіні собі богужаль скоро нихто з русинскых функціонарів не важыть, ай зато є русинскый рух такый мало успішный. Русиньскый рух немать контакт з русиньскым селом а на тото треба музиканта, співака, танечника і рецітатора, по русиньскы. Ту собі треба взяти приклад од активістів ЗРУСУ. Буде то про нас ужыточне. Хыбує нам добрый манажер русинского обродного жывота на селах. ОО РО у Свиднику, тепер хоч ослабена, робить дале. Робить фестівал Русинів цілосвітового вызнаму, але «діверзны силы» пособлять дале. Выследком є, же днесь РОС нам в орґанізовані русиньского фестівалу у Свиднику не помагають і не сполупрацують з ОО РО Свидник. Выстрелком нелоґічності думаня в РОС є наврг жебы орґінізувати у Свиднику фестівал Русинів і Українців. Тепер, коли маєме фестівал самостатной і незавіслой русинской культуры, дахто хоче доказувати верейності, же неможе на світі існувати самостатній фестівал Русинів, бо Русины суть Українці а зато «дахто» просаджує сполочный фестівал. Про нас бы то была ідеолоґічна програ. Зато тот фестівал Русинів і Укріїнців ся неможе реалізувати у Свиднику. Хто хоче зрадити Русинів і підпорувати полутичну українізацію Русинів, най собі зо ЗРУСОм робить таку зрадну акцію у себе дома, але до Свидника таку народну зраду на Русинах не пустиме. То же ся пропаґує така нелоґічна сполупраца українізаторів зо заступцями українозованых Русинів, тым в скуточності ся выконує зрада на Русинах і на ідеї русинского народного оброджіня. Самособов, же то не є добра стратеґія масовой роботы з людми зо страны русинскых активістів. Кебы в РОС хотіли скуточні робити плодну сполупрацу з ОО РО Свидник, так бы написали і схвалили такый штатут РОС, жебы ай ОО РО Свидник ся міг стати колективным членом РОС і быти воленый до функцій в РОС. Але так не зробили, бо їх веце інтересує монархістично моценске ряджіня РОС, де КВ РОС є «мертвый хробак» а ВВ РОС владне в орґанізації як монарха во власный проспех функціонарів, і зато сполупраці РОС з ОО РО Свидник, богужаль не є. То є недобра стратеґія масовой роботы з людми.
Другый приспевок ся зачінать цітаціёв «Zaoberanie sa otázkou ukrajinizácie v roku 2015 považujem za zbytočné mrhanie energiou. Za omnoho dôležitejšie považujem riešenie otázok rusínskeho školstva a iných pálčivých problémov, ktoré rusínsku národnostnú menšinu na Slovensku trápia.»
То є друга стратеґічна хыба русиньскых активістів в масовой роботі з людми. Чом? Бо одвертать позорность русинскых активістів од справной стратеґії при масовій роботі з людми. Чом так роблять? Може зато, жебы зме в жывоті не досягли свого ціля і програли. Бо доколи буде існувати політична українінзація Русинів, як офіціална штатна політика СР, фінанчні підпорувана штатом, довтоди люде - Русины ю будут поважовати за справну. Тото справні выстигнув і написав автор статі.
Представте собі жебы тепер, коли в Сірії є война, дахто в Сірії вышов зо стратеґіёв, же вшывткы діти в Сірії мусять каждый день ходити до школы а так ся забезпечіть в Сірії мир, і война в Сірії ся так скінчіть. То є нереалне і нелоґічне. То є політичный проблем, не школскый мировый. У нас то є подобне. Зме во «войновім» ставі з українізаторами Русинів. Уж веце як 40 років трват «война вымываня русинскых мозґів». Хто з русинскых активістів тото не хоче відіти, тот тому або не розумить, або робить замерну діверзну політику на русинскый обродный рух. Русинів «бомбардують» уж 40 років вымыванём мозґів же суть Українці. Тото є наша «політична война» - обрана проти політичній українізації – перше треба досягнути народну свободу, без українізації, аж потім можеме успішні ся старати о «мировый» жывот і дати на перше місце русиньске школство, але тепер не. Перше треба «політично воювати» проти вымываню мозґів Русинам. Треба їднати з урядом влады СР і Прешовскым самосправным краём, але не так, як то было в Банскій Бістріці ці в Прешові того року, то была ганебна програ. Зрада Русинів. Але ідеме дале а нам треба ся тримати того, што є написане у «Протесті председів русинскых обчанскых здружінь». Тот протест зверейнили єдині «Народны новинкы», бо суть то нашы русинскы єдены «політично боёвы» новинкы, лем они суть за народну свободу Русинів, остатні русиньскы новинкы мали «страх» і не зверейнили «Протест». Зато «діверзанты» так хочуть зліквідувати за кажду цену лем «Народны новинкы», остатні їм не вадять. То не є прорусинска політика, але антирусинска політика, што боює проти Русинам. Зато нам треба хранити «Народны новинкы». Треба быти одважный в досягувані ціля уведеного в Протесті. Молоды русинскы активісты бы ся мали веце верейно анґажувати а несмотріти лем на заробкы з проєктів од штату. В русинскых проєктах треба єднодухо стратеґічно окопірувати проєкты ЗРУС і робити акції на селах с преднашками і концертами. Так знеможниме ЗРУС-у на русинскых селах баламутити народ і заместнаме русинскых умелців, жебы неслужыли ЗРУСУ. Тото є справна стратеґія боя з політичнов українізаціёв. Не треба гледати, што має україназатор сполочне з українізованым Русином, бо сполочне не є ніч меджі нашов політиков народного оброджіня, же зме Русины а не Українці і політиков ЗРУС, же зме Українці а не Русины. Што ту видите сполочне?? Я ніч невиджу сполочне, лем сполочну ліквідацію русинства. Як нехочеме сугласити з ліквідаціёв русинства, мусиме ся «політично бити» за захрану русиньского жывота. Треба одставити ЗРУС з евіденції Міністерства внутра СР, одставити ЗРУС од штатных дотацій на вымываня мозґів Русинам, жебы быв мир в русинскых мозґах, аж потім можеме бісідувати о русинскім школстві, аж потім, можеме думати на спокойный мировый жывот. Тото є справна стратеґія.
Аж потім буде Русинам добрі і будеме успішны, як будеме мати справных манажерів русинского жывота на селах і справну стратеґію поступных кроків на обнову русинской ідентіты.

Мґр. Ян Калиняк

Michajlo54's picture

Вітам вшетких! Чланок пана

Вітам вшетких!

Чланок пана магістра є на боляву тему, таких уж боло вецей а еще вяц їх буде.

Я лем хочу вказати, що кедь ЗРУС стале фунгує а жадна реакція од Міністерства на прслідній допис Русинських активісту з 2014р. про зміну назви на сполок Українців або розпуск сполку Русинів-Українцю, мені невідома.

А так чи лем можу думати, що снага розмивати РУСИНСТВО Словаччини на даяких Русино-Українців, є властне ШТАТНА ПОЛІТИКА Словаччини.

На основі реальних фактів я не вірю в даяку підтримку Братіславі НИНІШНЬГО Києва, лебо тато словацька верзія "Русинів-Українців" є лем єдна в Європі а існує намного скоріше як ся нинішна київська влада з опозиціонерів владам Кучми, Януковича, стала власне владой в Березні 2014.

Михйло 54, Росія, Смоленськ/Чита.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

16. janvar 2019


Юліаньскый календарь:

3. януáр 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.