Vyhlásenie z členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku dňa 13.11.2012

My, účastníci členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku po prediskutovaní súčasného stavu v rusínskom národnom hnutí vo Svidníku a v rámci Slovenska konštatujeme:

- že mesto Svidník je najviac ukrajinizované mesto na Slovensku, pretože vo Svidníku i naďalej nerušene pôsobí SNM-MUK, ktoré každodenne pre návštevníkov múzea
v rozpore s európskymi normami o národnostných menšinách prezentuje rusínsky
zbierkový fond ako prejav ukrajinskej kultúry a každoročne vo Svidníku Zväz Rusínov-
Ukrajincov Slovenska organizuje festival kultúry neexistujúcej národnosti Rusínov-
Ukrajincov, na ktorom sa konferuje po ukrajinsky a rusínske tance, piesne, zvyky
a kroje sa prezentujú ako ukrajinská kultúra. Prezentovaním rusínskej kultúry ako ukrajinskej v múzeu a na festivale vo Svidníku sú porušované európske normy o spolunažívaní národnostných menšín a narušujú sa dobré vzťahy medzi Rusínmi a Ukrajincami,

- nesúhlasíme s vyjadrením Mirona Krajkoviča, podpredsedu Rusínskej obrody
Slovenska, zverejnenom v novinách Info Rusín číslo 17/2012, v ktorom tvrdí, že svidnícky festival je dobrý a pre Rusínov i pre rusínsku kultúru je neškodný a komu sa nepáči, nech si urobí lepší festival. My, Rusíni Svidníka, každoročné prezentovanie rusínskej kultúry ako ukrajinskej kultúry na festivale vo Svidníku, považujeme za premývanie mozgov Rusínov. Tým organizátori festivalu chcú dosiahnuť, aby my, Rusíni sme uznali, že našim spisovným jazykom nie je rusinčina, ale ukrajinčina, a aby sme si zvykali, že nie sme Rusíni ale Ukrajinci. Takéto vyjadrenie Mirona Krajkoviča považujeme za obhajobu politickej ukrajinizácie Rusínov,

- žiadame podpredsedu ROS Mirona Krajkoviča i predsedu ROS Vladimíra Protivňaka, aby odstúpili zo svojich funkcií v Rusínskej obrode Slovenska, pretože bez súhlasu Rusínov Svidníka sa dohodli s predsedom ZRUS-u v Prešove, pánom Sokolom, že nebudú rešpektovať odporúčanie mestského zastupiteľstva mesta Svidník z roku 2011 o tom, že v roku 2012 festival vo Svidníku by mal mať názov Festival kultúry Rusínov a Ukrajincov, aby sa rusínska kultúra prezentovala ako rusínska a po rusínsky, ale podporili starý názov festivalu Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov a túto svoju dohodu v neprospech Rusínov zvečnili spoločnou fotografiou zverejnenou v Podduklianskych novinách . Pod fotografiou bolo napísané, že v roku 2012 vo Svidníku budú Slávnosti Rusínov-Ukrajincov, taká bola ich dohoda. Tento skutok vedenia ROS namierený proti Rusínom, my považujeme za zradu rusínskych ideálov, ktorou obaja funkcionári ROS stratili našu dôveru a neželáme si, aby už nás Rusínov ďalej reprezentovali a zastupovali v Rusínskej obrode Slovenska,

- žiadame Zväz Rusínov-Ukrajincov v Prešove, aby zmenili svoj názov z Rusín-Ukrajinec na takú národnosť, ktorá je Ústavou SR uznaná a aby už nevyhlasovali na festivale kultúry vo Svidníku kultúru vytváranú po stáročia Rusínmi na Slovensku za kultúru Ukrajincov, pretože to je v rozpore z európskymi normami o mierovom spolunažívaní medzi národnostnými menšinami a narušuje sa dobrý vzťah medzi Rusínmi a Ukrajincami,

- žiadame primátora mesta Svidník a mestské zastupiteľstvo, aby nepovolili vo Svidníku usporiadať festival v roku 2013 s názvom Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov. Navrhujeme, aby festival vo Svidníku organizovalo mesto v spolupráci s Okresnou organizáciou Rusínskej obrody vo Svidníku. Žiadame mesto Svidník, aby chránilo záujmy občanov rusínskej národnostnej menšiny podľa európskych noriem o národnostných menšinách,

- žiadame Generálne riaditeľstvo Slovenského národného múzea v Bratislave, aby vo Svidníku bolo Múzeum ukrajinskej kultúry premenované na Múzeum rusínskej kultúry, pretože zbierkový fond múzea vo Svidníku vrátane skanzenu je kultúrnym dedičstvom Rusínov Slovenska a nie ukrajinského národa, aby nedochádzalo k porušovaniu európskych noriem o národnostných menšinách v rezorte ministerstva kultúry tým, že kultúra jednej národnostnej menšiny bude vyhlasovaná za kultúru inej národnostnej menšiny,

- žiadame Generálne riaditeľstvo Slovenského národného múzea v Bratislave, aby odvolalo Miroslava Sopoligu z funkcie riaditeľa Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, pretože jeho činnosť na úseku národnostnej kultúry je dezinformačná, jeho vyhlásenia o Rusínoch, že sú súčasťou ukrajinského národa sú sústavným porušovaním a negáciou práv Rusínov a nerešpektovaním európskych noriem o národnostných menšinách,

- vítame a podporujeme snahu rusínskych aktivistov o vytvorenie Okrúhleho stola, pretože Rusínska obroda Slovenska reprezentuje len svojich členov, ale neháji záujmy Rusínov,

- poverujeme predsedu OO RO vo Svidníku Miloša Strončeka zverejnením toho vyhlásenia v novinách Info Rusin a v Národných novinách, v internetových novinách www.rusin.sk a Holosy, zaslať vyhlásenie:

- Predsedovi ZRUS v Prešove
- Predsedovi ROS v Prešove
- Splnomocnencovi pre národnostné menšiny pri Úrade vlády SR v Bratislave
- Primátorovi a mestskému zastupiteľstvu vo Svidníku
- Predsedovi VUC v Prešove
- Ministerstvu kultúry SR
- Generálnemu riaditeľovi SNM v Bratislave
- Generálnemu riaditeľovi Slovenského rozhlasu a televízie v Bratislave

Mgr. Miloš S T R O N Č E K,
predseda OO RO vo Svidníku

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.