Otvorený list prezidentovi Slovenskej republiky

Strana Náš kraj verejne vyzýva pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal  novelu zákona č.184/1999 Z.z  o používaní  jazykov  národnostných menšín a vrátil  ju  Národnej rade Slovenskej republiky na prepracovanie.
Existujúca slovenská legislatíva ignoruje  výsledky sčítania obyvateľstva,  domov a bytov z 26. mája 2001.  Stále je platný a účinný zoznam obcí, ktorých obyvatelia môžu vo verejnom styku používať menšinový jazyk, uvedený v prílohe k  nariadeniu vlády SR  č. 221/1999 Z. z. Tento zoznam bol vypracovaný na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike ešte v roku 1991.

Po sčítaní obyvateľstva v roku 2001 nastali u jednotlivých národnostných menšín takéto zmeny:

Národnostná menšina, ku ktorej sa              Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
prihlásilo najmenej 20 % obyvateľstva:      rok 1991:       rok 2001:         
maďarská národnostná  menšina              512 obcí       501 obcí  (ubudlo 14, pribudli 3)
rusínska  národnostná menšina           68 obcí        91 obcí  (ubudlo 10, pribudlo 33)
rómska národnostná menšina                     57 obcí        53 obcí  (ubudlo 39, pribudlo 35)
ukrajinská národnostná menšina         18 obcí         6 obcí  (ubudlo 13, pribudla 1)
nemecká národnostná menšina                  1 obec           1 obec (ubudla 1, pribudla 1)

Na Slovensku sa už takmer 10 rokov nerešpektujú práva občanov hlásiacich  sa k národnostným menšinám používať vlastný jazyk  v tých obciach,  ktoré pribudli do zoznamu v roku 2001,  pretože vláda SR nezmenila zoznam obcí uvedený v prílohe k vlastnému nariadeniu z roku 1999.  Nedávno  prijatá  novela zákona tento problém nielenže nevyriešila, ale problém „konzervuje“ minimálne do roku 2021, čo v praxi znamená, že ani v obciach, ktoré splnia zákonné podmienky po tohtoročnom  sčítaní  obyvateľstva,  si občania nebudú môcť uplatňovať svoje menšinové práva.  Sme presvedčení, že Slovenská republika takýmto postupom  flagrantne  porušuje svoje medzinárodné záväzky (Rámcový dohovor na ochranu národnostných práv; Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov a pod.).  

Považujeme za dôležité, aby pred novelizáciou jazykového zákona, bolo prijaté nové nariadenie vlády, ktoré zruší nariadenie vlády č.221/1999 Z.z. a ktoré zohľadní aktuálne výsledky sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011.

Ján Lipinský, podpredseda strany Náš kraj

Одкрыте писмо презідентови

Одкрыте писмо презідентови Словеньской Републікы

Партія Наш край публічно вызывать пана презідента СР Івана Ґашпаровіча, жебы не підписав новелу закона ч.184/1999 хоснованю языків націоналных меншын і вернув го Народній Радї Словеньской Републікы на переробіня.
Екзістуюча словеньска леґіслатіва іґнорує резултаты списованя жытелїв, домів і квартелїв з 26. Мая 2001 року. Все платный і ефектівный список сел, котрых жытелї можуть уряднї хосновати меншыновый язык, уведеный в додатку ку наряджіню влады Nr. 221/1999 Z. z. Тот список быв основаный на резултатох списованя жытелїв, домів і квартелїв іщі в року 1991.
По переписї в 2001 роцї ся одбыли в єднотливых народностных меншынах такы зміны:

Меншына, до котрой ся приголосило найменє 20% населїня: 1991: 2001:
мадярьска меншына 512 сел 501 сел (Є менше 14, прибыло 3)
русиньска меншына 68 сел 91 сел (Є менше 10, прибыло 33)
меншына ціґанів 57 сел 53 сел (Є менше 39, прибыло 35)
україньска меншына 18 сел 6 сел (Є менше 13, прибыло 1)
нїмецька меншына 1 село 1 село (знижіня 1, прибыло 1)

На Словеньску ся уж скоро 10 років не решпектують права обчанів, што ся голосять ку народностным меншынам, хосновати властный язык в селах, котры прибыли до списку в роцї 2001, бо влада СР не змінила список сел уведеный в додатку ку властному наряджіню з року 1999. Недавно прията новела закона тот проблем нелемже не вырїшыла, але проблем конзервує мінімално до року 2021, што в праксі значіть, же ани в селах, котры сповнять законны условія по тогорочнім списованю жытелїв, собі обчане не будуть мочі уплатнити свої права меншын. Сьме пересвідчены, же Словеньска републіка такым поступом флаґрантно порушує свої міджінародны завязкы (Рамковый договор про охрану народностных прав, Европску харту реґіоналных або меншыновых языків і под.).

Повашуєме за важне, жебы ся перед новелізаціов языкового закона прияло нове наряджіня влады, котре порушыть наряджіня ч.221/1999 а котре возьме огляд на актуалны резултаты списованя жытелїв, домів і квартелїв 2011 року.

Ян Ліпіньскый, підпредседа партії Наш край

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.