Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3742' OR uid > 0) AND sid = 'bd2bcb6486ce0ef3b3c81504b013b4fc' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Temŷ dіzertačnŷch robot z karpatorusуnіstіkŷ | Holosy

Temŷ dіzertačnŷch robot z karpatorusуnіstіkŷ

Fіlozofіčna fakulta Pr´ašіvskoj unіverzіtŷ na svojij vebstorіnc´i opublіkovala temŷ dіzertačnŷch robot okremŷch školуtel´iv na akademіčnŷj rіk 2012/2013.
V študіjnіm odbor´i 2.1.28 slavjan´skŷ jazŷkŷ і lіteraturŷ v študіjnіm programі slavіstіka je vŷpуsanŷch po peršŷrŷz pjat´ tem z rusуn´skoho jazŷka і lіteraturŷ doc. PhDr. Annŷ Pl´iškovoj, PhD. Potencіalnŷ doktorandŷ, kotrŷch іnteresuje sfera karpatorusуnіstіkŷ і perspektіvno uvažujut´ s´a n´ov zanуmatу profesіonalno, možut´ sobі vŷbratу z nasl´idujučіch tem:
1. Leksіkalno-štіlіstіčnŷ aspektŷ rusуn´skoho jazŷka v umelec´kіj proz´i Marіji Mal´covskoj.
2. Jazŷkova kultura і jazŷkova norma sučasnŷch rusуn´skŷch masmedіj v SR.
3. Jazŷk rusуn´skoj lіteraturŷ narodnoho vozrodžіn´a і sučasnŷj rusуn´skŷj lіteraturnŷj jazŷk.
4. Tendencіji rozvoja jazŷka karpats´kŷch Rusуnіv na storіnkach perіodіčnoj presŷ druhoj polovуnŷ 19. st. – peršoj polovуnŷ 20. st.
5. Rusуn´skŷj lіteraturnŷj jazŷk v proces´i zblуžovan´a varіantіv.
Prуhlaškŷ na doktorand´skŷ študіji FF PU prуjimat´ do 4. juna 2012.
Vece іnformacіj mož najtу na: http://www.unipo.sk/1071.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.