Rusyňske radiove vŷsŷlaňa lehko dostupne v programi TapinRadio

V tij statiji bŷ’m vam choťiv peredstavyty program pro sistemŷ Windows, kotrŷj davaje možlyvisť sluchaňa tysjačiv radiovŷch stanic’ čerez internet, v razji potrebŷ tŷž nahravaňa z nych, je barz prostŷj i zavirať vekšŷnu stanic’ vŷsŷlajučich po rusyňskŷ. chodyť o program TapinRadio.

Program sťahnete z adresŷ http://www.tapinradio.com/downloads/tapinradio_setup.exe. Manual dostupnŷj po sloveňskŷ pid sľidujučim odkazom: http://tapin.uvadi.cz/manual.zip, abo po anglic’kŷ tu: http://www.tapinradio.com/help/help.php.
Medži veľoma radiamy z cjiloho svita v databazii najdete tŷž dakiľko stanic’ vŷsŷlajučich po rusyňskŷ. Tu vam peredkladam ich spysok s dopysanŷma časamy, koly na nych možete rusyňske vŷsŷlaňa sluchaty. Najdete ich po prostu napysaňom nazvŷ do poľa hľadaňa. Časŷ napysanŷ v serednjoevropskim časji.

1. Lem.FM – lemkivske radio z Poľšči, vŷsŷlať po rusyňskŷ 24 hodyn na deň, maje tŷž dva muzŷčnŷ kanalŷ: Hulanka (tanečna muzŷka) i Muzyka (lem rusyňska muzŷka)
2. Rusyn FM – rusyňske radio zo Sloveňska, vŷsŷlať po rusyňskŷ 24 hodyn na deň
3. Rádio Regina Košice:
– Poneďiľok, sereda i pjatnicja od 18:15 do 18:40
– každu parnu subotu v misjacju od 14:00 do 15:00 i od 19:25 do pivnoči
– každu parnu neďiľu v misjacju od 18:25 do 23:00
4. Magyar Rádió 4: vivtorok od 13:00 do 13:30
5. Radio Novi Sad 3 (Serbia):
– što dňa od 6:00 do 8:00, od 12:00 do 14:45 (v subotu do 15:00, v neďiľu do 14:30)
– v četver’ od 23:00 cjilu nič
– z neďiľi na poneďiľok od pivnoči cjilu nič

Vašŷ uľublenŷ radia sobi možete lehko dodaty do uľublenŷch stanic’, ďakujuči čomu sja k nym potim distanete napravdu barz švydko.
Virju, že sja vam program bude pačity, i žŷču všŷtkŷm pryjemne sluchaňa. V razji problemiv pyšte do komentarjiv abo na mejl robertolombino (zavinač) volny (točka) cz, rad odpovim.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

18. november 2018


Юліаньскый календарь:

5. новéмбер 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.