Rusyňske slóvko, poslovіcja y smіšok na dnešnij deňSlovko (Словко):
zatkati ( заткати ) - upchať otvor zátkou alebo inými predmetmiPoslovicja (Пословіця) :
De ne je lasky, tam ne hľadaj ani šisťa. ( Де не є ласкы, там не глядай ани шистя. )Smišok (Смішок) :


autor: F. Vico


Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

22. november 2017


Юліаньскый календарь:

9. новéмбер 2017

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.

Zaregіstrujte s´a!

Kіd´ s´a chočete aktіvno zapojovatу do d´ijan´a na Holosy.sk і zvŷšŷtу komfort u chosnovan´u storіnok zaregіstrujte s´a.

Kontaktujte nas

Kіd´ mate voprosŷ abo komentar´i, možete nas kontaktovatу čerez formular´ na storinkach.