Radіo Patrіja - Od sela do sela - selo Rus´ka Bŷstra

V ramkach programu Od sela do sela s´a v Radіu Patrіja prezentovalу žŷtel´i sela Rus´ka Bŷstra. Rus´ka Bŷstra je selo v okres´i Sobranc´i. Selo v relacіji napered predstavl´at´ starosta Jan Sakulič. V relacіji o žŷvot´i v sel´i bіs´idujut´ žŷtel´i sela.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.