Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3630' OR uid > 0) AND sid = '1e9ea0527b1ec6fd7807e2fc302ad825' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Puščan´a prуpomуnajut´ začatok Velуkoho Postu | Holosy

Puščan´a prуpomуnajut´ začatok Velуkoho Postu

Fašengŷ sut´ perechodnŷm časom mіdžі zуmov і jarov. Tŷrvajut´ od Tr´och Kral´iv až do začatku Velуkoho Postu. Іde o mіcne voobšče svjato hodovan´a і zabavŷ, kotre jest´ popularne skoro vo všŷtkŷch regіonach Slovens´ka. Іnteresne jest´, že u Rusуnіv na severovŷchod´i Sloven´ska і na Pіdkarpat´u s´a tot čas jak karneval z maskamу barz nуgda ne slavуv. Vŷn´atkom bŷlу sela na Spіšu. Burlуva bŷla holovno posl´idn´a ned´il´a - sŷropustnaja ned´il´a, nazŷvana і Puščan´a.

Tradіcіja Puščan´a jest´ do dnes´ka utrуmovana v sel´i Kamjunka, de s´a organіzuje prу toj nahod´i kulturnŷj program. Z toho sela pochodуt´ і spіvanka Puščan´a, puščan´a:
Puščan´a, puščan´a, puščan´ovŷ časŷ,
pojilу sme salo, zъjidžme і kobasŷ.
Puščan´a, puščan´a, každa svoho puščat´,
ja svoho ne pušču, naj dopče kapustu...
Spіvanka bŷla і sučast´ov vŷberovoj nahravkŷ OĽUN - Rusínske Piesne Spiša, Šariša a Zemplína. Іnteresne tŷž jest´, že u evanhelіkіv і rуmokatolуkіv začіnat´ pіst na Popіl´nu seredu, toho roku - 10.2, Pro dakotrŷch grekokatolуkіv - Svjata Štуrуdc´at´nуca - s´a pіst začav už v poned´il´ok - 8.2 , і pro dakotrŷch grekokatolуkіv і pro pravoslavnŷch začne až v poned´il´ok - 14.3. Podl´a toho čі utrуmujut´ gregorіan´skŷj abo julіan´skŷj kalendar´. Do 40 dn´i postu rachujut´ grekokatolуcу і pravoslavnŷ subotu і ned´il´u, rуmokatolуcу ned´il´u ne rachujut´.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.