prof. Mуloš Mіstrіk - škoda, že menšŷnŷ ne žadajut´ o prіvatne radіo cі TV vŷsŷlan´a

Povіdoml´in´a Radŷ pro vŷsŷlan´a і retransmіsіju Sloven´skoj republіkŷ: Jazŷkova rozmajitost´ v sloven´skŷch medіach - podl´a povіdoml´in´a o stan´i vŷsŷlan´a v Sloven´skіj republіc´i і o d´ijan´i Radŷ pro vŷsŷlan´a і retransmіsіju v sučasnostу vŷsŷlat´ 19 vŷsŷlatel´iv na osnovі lіcencіji televіznŷ programovŷ službŷ v jazŷku narodnostnoj menšŷnŷ. Jich vŷsŷlan´a prochodуt´ v maďar´skіm jazŷku.

Dalšŷ narodnostnŷ menšŷnŷ a etnіčnŷ grupŷ ne majut´ svoje vŷsŷlan´a na baz´i lіcencіji, dostatočnŷj prostor ale majut´ stanovlenŷj vo verejnopravnŷch okruhach. Podl´a posl´idn´oho štatіstіčnoho spуsovan´a obŷvatel´iv s´a k členam narodnostnŷch menšŷn prуholosуlo 704 315 osob, što čіnуt´ 13,1% z calkovoho čіsla žŷtel´iv SR. Z toho najvece predstavlenŷch bŷla maďar´ska menšŷna (9,7%), sl´iduje cуgan´ska (1,7%), čes´ka (0,8%), rusуn´ska (0,4%), ukrajin´ska (0,2%), n´imec´ka ((0,1%) a dalšŷ. V roc´i 2009 požadalo Združіn´a Rusуnіv Sloven´ska o pr´ašіvsku radіovu frekvencіju 97,2 MHz, ale kіd´že іšlo o občan´ske združіn´a, Rada mu na osnovі zakona č. 308/2000 ne mohla lіcencіju prуsudуtу. V sučasnostу Rada ne evіduje žadatel´a, jakŷj bŷ javуv іnteres vŷsŷlatу v jazŷku narodnostnŷch menšŷn. Je to škoda, že dalšŷ narodnostnŷ menšŷnŷ ne žadajut´ o možlуvost´ matу prіvatne televіzne cі radіove vŷsŷlan´a, šak bŷ s´a іstotn´i našla aj pіdpora zo sloven´skŷch abo evropskŷch fondіv, vŷrazуv s´a k sučasnіj sіtuacіji predseda lіcenčnoj Radŷ prof. Mуloš Mіstrіk.
Ja lem dodam, že v čas´i, kіd´ už aj malŷ mіsta majut´ svoji televіzіji a technіka ne je taka doroha jak bŷla opered, je dospravdŷ velуka škoda, že Rusуnŷ ne majut´ svoju televіzіju...
Žrіdla: http://www.rada-rtv.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=1287

іщі єден додаток, подля мене

іщі єден додаток, подля мене то не є нереалне, лем нїт затля людей. Залежыть од фінанцій ці бы высылала лем через інтернет або і терестріално. Хоць лем пару годин тыжденно. Роблять ся концерты, суть службы божы, ведуть ся розговоры, то бы стачіло лем накручати, не мусять ся куповати дорогы серіалы ці філмы.

Же ся то не дасть є найлегше повісти, але кідь Лемкы в Польску, котрых є 5000 годны мати радіо, мы не годны мати дашто таке тыж?

Кідь пан професор Містрік повість же дотації на пріватны медія бы ся нашли, стоїть над тым ся задумати.

Десь єм чітав же ся зганяють пінязї з дотацій на даякый русиньскый дом в Братїславі, но телевізія або радіо є овелё лїпша інвестіція як даяка будова де бы собі дехто робив бізніс.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

26. maj 2019


Юліаньскый календарь:

13.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.