Obsjah rubrіkŷ

A. Markuš u svojim prуspevku o Rusуnach publіkovanіm u 1936 roc´i napуsav, že Rusуnŷ sut´ nachŷlnŷ ku mudrovan´u, fіlozofovan´u a sut´ v nуch sуlno zakor´inenŷ relіgіoznŷ počuťa. Rubrіka L´ude je o Rusуnach, kotrŷ totŷ predpoložіn´a uspіšno rozvуlу і prosadуlу s´a. Ne jde lem o žŷvotopуsŷ narodnŷch budуtel´iv mуnulŷch storіč, ale і o prуhodŷ sučasnуkіv, kotrŷ ne mus´at´ bŷtу rіvno narodnŷma budуtel´amу, no svojov d´ijalnost´ov vŷtvar´ajut´ pozіtіvnŷj obraz o kraju v kotrіm s´a rodуlу.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.