Язык і література

Honychmarnyk i joho viščij sluha (prypovidka)

Jeden chudobnŷj čolovik mav šist´ d´itej. Pol´a ne mav nyjakoho, lem malen´ku chŷžu: z toho žŷv, što zarobyv, šestero d´itej hodovav. Jeden chlopec´ viščij bŷv, što znav, jak bude velykŷj, ta bude maty dol´u. Zato najperše vin vitc´a lyšŷv, pišov služŷty. Išov za put´ov službu hl´adaty; zustr´ityv ho tot, što chmaramy honyt´; hl´adav sobi sluhu. De tŷ jdeš sŷne?

Idu sobi hl´adaty dajake misto, bo mij otec´ chudobnŷj, ta ja mušu jty služŷty, abŷ s´me ne pomerly od holodu.

Služ u mene; zaplaču ti z svojoj d´akŷ doroho. Ja vse doma ne bŷvaju, lem dakoly, a tŷ budeš vse doma: dvanadc´at´ chŷžok zamitaty i všŷtku robotu v chŷžkach budeš sam robyty. Tvoho vitc´a i ses´i d´ity budu žŷvyty za toto, što tŷ men´i budeš služŷty! Poviv jomu honychmarnyk.

Pojidnav s´a jomu služŷty; poobic´av mu dobru placu, ukazav mu dim svij: dvanadc´at´ chŷžok, dvadc´at´ taril´iv na stol´i i dvanadc´at´ strav varenŷch i pečenŷch. Poviv chlopc´ovy: Ne treba nam n´igda varyty any peči, vse dobre je jisty i hotove.

Nova proza Maroša Krajn´aka Entropіja je dalšov vŷpravov do samosvojoho rusуn´sko - lemkіvskoho svіta

Druha knуha Maroša Krajn´aka, fіnalіstu Anasoft lіtera 2012, nadvjazuje na uspіšnŷj debut Karpatіja (2011) v tom najl´ipšŷm zmŷsl´i slova a v mnohіm ho іščі perebіhuje. Opovіdan´a povne fantazіі, bіzardnŷch až halucіnačnŷch obrazуv zachodуt´ pіd kožu іstorіčnŷm faktom, sučasnostу і čіtatel´ovу. Prуnošat´ umelec´ko efektnŷj pohl´ad na nasl´idkŷ udalostу nelem v Halіčі v 20. storoču.
І mŷ sobі dovjedno z avtorom možeme klastу voprosŷ, čі možno opravdatу zločіnŷ nezvŷčajnŷmу uslovіjamу. Čі može jeden mуloserdnŷj čіn і cіložŷvotne pokan´a zmŷtу krov z ruk hrІšnуka і spastу eho dušu. A čі fіzіčna smert´ je defіnіtіvnov hranіcov, kotra zbavuje čolovіka zodpovіdnostу... Vŷdajte s´a z Entropіjov na druhu vŷpravu do samosvojoho rusуn´sko - lemkіvskoho svіta ponad prostor і čas a zažŷjte magіčnŷj prуbeh o vуnі і trestu, o tajomstvach mуnuloho a može і budučoho.
Knуžku vŷdalo vŷdavatel´stvo Trіo a možete ju kupуtу vo Všŷtkŷch dobrŷch knуhkupec´tvach.

Jak Boh rozdavav narodam dol´u (prypovidka)

Išov Christos za jednov put´ov sam. Str´ityv Rusyna, ci bŷ Rusyn ne pišov z nym na zarobok na jednu nič i na jeden den´, ta bŷ distav pjat´ zolotivok. Pryjav s´a rado chudobnŷj Rusyn, že uže bude maty hrošŷ. Nakazav mu Hospod´ skoro rano vstaty, zladyty s´a i na zarobok ity; Hospod´ ho bude ždaty nyže valalu. Obstav Rusyn, Christos pišov het.

Anna Pl´iškova - Kvetoslava Koporova: Rusуn´skŷj jazŷk pro začatočnуkіv

Peršŷj na Slovens´ku vŷdanŷj učebnуk rusуn´skoho jazŷka pro začatočnуkіv, kotrŷj jest´ pro každoho, chto mat іnteres začatу s´a učіtу rusуn´skŷj spуsovnŷj jazŷk. Obs´ahuje zakladŷ rusуn´skoj gramatіkŷ і slovnu zasobu v tr´och jazŷkach – rusуn´skŷm, anglіc´kŷm і sloven´skŷm. Tot učebnуk možut´ chosnovatу študentŷ, škol´are osnovnŷch í serednŷch škol, ale і špecіalnŷ kurzŷ rusуn´skoho jazŷka.

image/pdf Učebnyk vo formatu PDF

Modnŷj ‘Robinzon’ (prypovidka)

Bŷv v Aziji jeden bohatŷj kupec´. Mav imanije velyke, a ne mav lem jednoho sŷna. Toho dav vŷučity za fiškališa, Jak umerav, ta mu nakazav: Sŷne, maješ na čim žŷty i učenŷj jes´ čolovik; zakazuju ti to, žebŷ s´a na more n´igda ne puščav. I vmer. Sŷn marnotratnŷj bŷv, všŷtko promarnyv. Na ostatok pryšlo mu na mŷsl´ toto, že otec´ joho chodyv po mor´u, ta tak bohačom zistav; tak i vin sobi pohadav: Dar´mo men´i otec´ zakazovav, žebŷ ja ne išov na more. Ja pidu i tak budu bohač, jak mij otec´ bŷv.

Jak gazda prodav Bohovy volŷ (prypovidka)

Bŷv jeden gazda, mav štyry volŷ, ale pin´az´i ne mav. Ta žena mu tak hvaryla: Voz´ dva volŷ na jarmak, a dva budeme maty doma; prodaj, ta budeme maty pin´az´i i volŷ! I vin pryšov z dvoma volamy na jarmak, i pryšov ku n´omu jeden velykŷj pan, ta jich kupovav. Ta tak povidav: Zborgij mi totŷ volŷ, bo pin´az´i tu ne mam. Ale prydeš o jeden tŷžden´ do toho mista, de ja tobi povim, ta ti dam. - A kid´ ja tebe ne znam, de tvij dom jest´ tam. - A pan povidav: Lem tŷ s´a zvidaj, de najvekšŷj pan bŷvat´, ta ti l´ude povid´at´. - I pan vz´av volŷ i pišov do svojoho domu.

Baron´skŷj sŷn v Ameryc´i (prypovidka)

Iz rus´koho kraju jeden baron´skŷj sŷn dočuv s´a, že troje car´ove zaženut´ narod hl´adaty Ameryku. Na toto s´a skladovaly - na try sto chlopa - i daly jim spravyty na toto šŷfu i na try rokŷ chl´iba, kel´čiku. Baron´skŷj sŷn sam sobi vz´av na try rokŷ chl´iba - išov svojim kel´čikom sam - žebŷ na n´oho nychto ne kel´tovav druhŷj, bo: kid´ pidut´ do Amerykŷ na cisar´skim chl´ibi, ne budut´ v Ameryc´i pid svojov vlast´ov, bo ne budut´ maty svij chl´ib do Amerykŷ - i v Ameryc´i samy sobi panovaty ne budut´.

Gazda i čort (prypovidka)

Bŷv raz de ne bŷv,v s´imdes´atij semij krajin´i, za Červenŷm mor´om, za skl´anov horov, za zlatŷmy compl´amy, za žovtŷmy povereslamy, za kryvŷmy nosamy: tam de more z piskom obyvaly, žebŷ s´a do n´oho doščkŷ ne sŷpaly - bŷv jeden chudobnŷj čolovik, a dužo d´itej mav, už ne mav any što zjisty, barz s´a zastarav i zaumjinyv sobi, že pide do l´isa i tam s´a zavisyt´.

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Yzblyženja kultur. oplodnenja. nova knyha

V užhorods´komu «Vŷdavatel´stvі V. Paďaka» vŷjšla knуha stуchіv «Avar l´armač» serbs´koho pуsatel´a Sekule Šarуča (1960 r.n.) u tovmačen´u na vojevodуnorusуns´kŷj jazŷk poznatoho poeta у lіteraturnoho krуtуka Vladуmуra Besermуn´i уz Rus´koho Kerestura (Vojevodуna).
U tvorčomu zdobŷtku serbs´koho lіteratora sut´ 29 knуh. Mуmo poezіji, to romanŷ, fіlosofs´kі prуpovіdkŷ, tvorŷ pro d´itу, lіteraturno-krіtуčnі recenzіji a t.d. «Avar-l´armač» – perša knуžka serbs´koho pуsatel´a po rusуns´kŷ. Na obkladc´i umіščeno obraz «Dіalog» jednoho уz majіnteresnŷch vostočnoslovac´kŷch mal´arіv-eksperіmentatorіv уz Pr´aševa Martіna Zbojana (Avad´: Martіna z Bojan?), kotrŷj davno cіmboruje уz užhorods´kŷm vŷdavc´om уz Ukrajinŷ.
Nуže podajeme speredslovo vŷdavc´a у dakіl´ko tvorіv уz nazvanoj knуžkŷ.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.