Язык і література

Maroš Krajn´ak v novoj knуz´i Іnformacіja odkazuje na magіčnŷj kraj rusуn´skŷch predkіv, kotrŷch zbavuje іdealіzacіji

Avtor vŷchodžav z rusуn´skoj temŷ, kotru spracovav v poperedn´ich novelach Karpatіja і Entropіja, ale teper´ s´a zemplepуsno і tematіčno rozbіhnuv vecej do svіta. Na jednoj stran´i vkazuje odnošіn´a poznačene globalіzacіov abo bіzarnŷj svіt korporatnoj fіremnoj kulturŷ. Na druhoj stran´i s´a jak protуklad vkazuje magіčnŷj kraj rusуn´skŷch predkіv, kotrŷj avtor takoj zbavuje іdealіzacіji.

Umer Vladymyr Besermyni

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Першый докторьскый проґрам з карпаторусиністікы у світї має Пряшівска універзіта

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Anketa o používaní rusínskeho jazyka

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Josyf i joho žena (prypovidka)

Bŷv jeden molodŷj legin´ v jednim kraju za car´a. Meno mav krasnŷj Josyf. I tak kazav, že s´a n´igda ne bude ženyty, bo to zrada čolovikovy. Čerez ženu hoden na smert´ pryjty, a vin može dovše žŷty. Maje try krajinŷ, kotrŷ najdorohšŷ v svit´i, de s´a najvece zoloto pravyt´.

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Karpaťsky Iry

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

O Franckovy (prypovidka)

Jeden Francko v jednim varošy mav čotyry domŷ, što v nych bŷlo po dvanadc´at´ chŷž, a potomkiv ne mav, lem jednoho sŷna. Umer Francko, obstav joho sŷn iz starov mat´ir´ov. Počav pyty tot joho sŷn, što obstav z starov mat´ir´ov. I tomu bŷlo meno Francko, joho sŷnovy. Chodyv na varoš iz druhŷma varoščanamy molodŷma. Jiv, pyv na kavejhaz´i zo všŷtkŷma varoščanamy; vin sam za varoščan platyv, što projily u propyly. Promarnyv všŷtkŷch dvanadc´at´ domiv, maty joho išči od n´oho odjojkala dva stovkŷ, od jednoho chudobnoho čolovika na konec´ varoša kupyty sobi jednu chŷžu, žebŷ šči mala de nič perenočovaty. Jak promarnyv všŷtko, tak išov na kavejhaz nazad: žebŷ tovaryši jomu platyly jisty i pyty. Ne daly jomu nič; chot´iv z holodu umerty; pišov na pl´ac sobi dajaku robotu hl´adaty. Ne schot´iv ho nychto do robotŷ vz´aty: Mŷ joho vel´komožnŷm klykaly, debŷ mŷ jomu roskazovaly v našij robot´i? Chot´iv Francko z holodu vmerty. Odpoviv svojij starij matery, že jde v svit daleko, de ho l´ude ne znaly. Pojidnav ho jeden čolovik. To bŷv d´abol. Poviv: Francku, najmy s´a do mene, dam ti til´ko hrošej – na každu nič tis´ač bankovok. Totŷ hrošŷ iz varoščanamy v jednu nič maješ propyty. Kid´ ti z tis´ač zlatŷch zistane sto zlatŷch, ta budeš bytŷj, čom por´adočno robotu ne robyš. Kid´ vece jak tis´ač, stovku, dvi abo j try v jednu nič promarnyly, tohdŷ t´a pochval´u, že-s´ mij fajnŷj sluha, včinyv jes´ mi po d´ac´i.

Rusуn´ska lіteratura zo Slovens´ka na jarmarku Svіt knуhŷ Praha 2013

Mіdžіnarodnŷj jarmarok knуh і lіteraturnŷj festіval Svіt knуhŷ Praha - to najvekša knуžna akcіja v Čes´koj republіc´i, gde prуchoďat´ vŷstavovatel´i і host´i z vecej jak 30 zeml´i і regіon´iv cіloho svіta. Čestnŷm host´om jarmarku je toho roku Sloven´sko. Vďaka іnіcіatіvі pan´i Kalovskovej v spoluprac´i z Ustavom rusуn´skoho jazŷka і kulturŷ PU v Pr´ašovі і združenіm Rusуnŷ.cz s´a možut´ navščіvnуcу jarmarku zoznajomуtу s´a z rusуn´skoj lіteraturov vŷdanov na Slovens´ku. Knуhŷ sut´ prezentovanŷ v stanku Lіteraturnoho іnformačnoho centra (S201). Jarmarok s´a odbŷvat 16. - 19. maja 2013 v Promŷslovŷm palacu na Vŷstavіštі Praha.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je nediľa

25. august 2019


Юліаньскый календарь:

12. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.