О Голосах

Holosŷ budut´ fungovatу dalej, storіnc´i pomіh anonіmnŷj sіmpatіzant

Pered dvoma dn´amу jem avіzovav, že projekt Holosŷ jest´ na svojim kіncу і storіnka nebude dalej fungovala. Prуznavav, že jem nečekav tak velуku pіdporu dalšoho fungovan´a storіnok jaka s´a vkazala.
Našov s´a dokіnce anonіmnŷj sponzor, kotrŷj zaplatуv potrіbnŷ nakladŷ, žebŷ storіnka fungovala і v dalšіm rocі. Sponzor nechotуv spomjanutу svoje meno na storіnc´i anу nemav žadnu dalšu požadavku. Lem napіsav - na storіnku požertvovav Blahorodnŷj karpatorusуn´skŷj narod. Smile
Ďakuju sponzorovу za hrošŷ, všŷtkŷm dalšŷm za pіdporu. Storіnka bude fungovatу dalej cholem dalšіj rіk. V každіm prуpad´i vopros dalšoho vŷvoja storіnkŷ– potreba redіzajnu і pravіdelna aktualіzacіja – zostavat´ dalej otvorena і što bude dalej s´a fіnalnі rozhodne v dalšіm rocі.
Nateper žŷčіju všŷtkŷm radostne perežŷťa roždestvennŷch svjat і vel´o sіl v Novіm rocі 2017.

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Nedavno jem sobi z totŷch storinok sťahnuv rusyňsku klaviaturu pro sistem Windows 7. Bo jem na ňij ale našov paru nedostatkiv, no v archivi chŷbyv žrjidlovŷj subor k pererobľiňu, vŷrjišŷv jem opublikovaty tu dvi rozkladkŷ klaviaturŷ, na kotrŷch je tŷž možlyve pysaty rusyňskov kirilicjov z klaviaturov QWERTY.

Mapa rusуn´skŷch sel na Slovens´ku - aktualіzacіja na osnovi vŷsl´idkіv spуsovan´a l´udej v roku 2011 - najvekšŷmу rusуn´skŷmу centramі sut´ - Mіdžіlabіrc´i, Humenne і Svіdnуk

Regularne spуsovan´a žŷtel´stva, domіv і bіtіv s´a na Slovens´ku po des´atŷch rokach realіzovalo v maju 2011. Vŷr´išalnŷm momentom spуsovan´a bŷla pіvnіč z pjatnіc´i 20. maja 2011 na subotu 21. maja 2011. Okrem množestva dalšŷch іnformacіji s´a tŷž zіščovala narodnost´ і materуn´skŷj jazŷk žŷtel´iv SR. Ofіcіalno uznavanov narodnost´ov na Slovens´ku jest´ і narodnost´ rusуn´ska. Vŷsl´idkŷ spуsovan´a sut´ znamŷ už paru mіs´ac´iv. Teper´ sut´ vŷsl´idkŷ zapracovanŷ і do mapŷ rusуn´skŷch sel na Holosoch. Mapa vŷkazuje і porіvnuje vŷsl´idkŷ spуsovan´a žŷtel´stva v rokach 1930, 2001 і 2011 z pohl´adu čіsla žŷtel´iv, kotrŷ s´a prуholosуlу k rusуn´skoj (resp. v roku 1930 k rus´koj narodnostу v konkretnŷch selach Slovens´ka.

Možnost´ prуdavatу komentar´ na storіnkach Holosŷ.sk pres Facebook učet

Na Holosoch možete štandartno prуdavatу komentar´ až po regіstracіji. Novo bŷla naіmplementovana možlуvost´ komentovatу statу na Holosŷ.sk і pres Facebook učet . Vo formularu možete začarknutу čі chočete komentar´ opublіkovatу і na Facebooku.

Nіt іnšoj možlуvostу - Fejsbuk verzіja Holosoch perechodуt´ na Tajmlajn

Nažal´ od 1.4 mus´at´ všŷtkŷ Fejsbuk storіnkŷ fungovatу v podl´a mene neperehl´adnŷm modu Tajmlajn. Holosŷ perechoďat´ na Tajmlajn zo vstupnŷm obrazčіkom zn´atŷm na Pіdkarpat´u v selu Sуnevуrs´ka Pol´ana, nedaleko ozera Sуnevуr pіd horskŷm masуvom Gorganу.

Krabіčku poslΐdnoj zachránŷ (KPZ) zmýčenoho Rusіna vŷhravat Korу

Podl´a peršŷch defіnіtіvnŷch vŷsl´idkіv Spуsovan´a l´udej na Sloven´sku 2011, kotrŷ opublіkovav Štatіstіčnŷj Ur´ad SR s´a ku Rusуn´skoj narodnostу holosуt´ 33 482 l´udej. V suťažу, kotru sme na Holosoch publіkovalу najl´ipše tіpovav Korу. Rozd´il eho tіpu protу rezultatu bŷv 1090. Korу vŷhravat Krabіčku poslΐdnoj zachranŷ (KPZ) zmýčenoho Rusуna. Vŷhra mu bude poslana poštov. Gratuluju !!!

Projekt Projekt Holosŷ.sk іde dalej і v roku 2012 - bez bud´jakoj štatnoj dotacіji і s novŷmу funkcіonalіtamу

V čas´i jak na Slovens´ku roste nervozуta meždu rusуn´skŷmу aktіvіstamу, kotra est´ povjazana і z blуzkіm termіnom prуd´ilevan´a dotacіji na dalšŷj kalendar´nŷj rіk už tradіčno zrekapіtuluju što prуnes mуnulŷj rіk pro projekt Holosŷ.sk, predstavl´u štatіstіkŷ storіnkŷ і zarіsuju dalšŷ planŷ rozvoja projektu. Jem barz rad, že možu po roku zas´ oznamуtу prodovžovan´a trenda rozvуvan´a іnteresu chosnovatel´iv іnternetu o Holosŷ, jak komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv.

Holosŷ.sk v tr´och jazŷkovŷch mutacіjach – slovac´ka, rusуn´ska (latуnіka), rusуn´ska (kіrіlіc´a)

Na osnovі dovšŷch dіskusіji dozr´ilo rozhodnuťa zrobуtу Holosŷ vo vecej jazŷkovŷch mutacіjach s tŷm že zakladna bude rusуn´ska mutacіja pуsana azbukov. Tota verzіja jest´ už aktualno nastavlena jak predvolenŷj jazŷk storіnok. No zmіnŷ rešpektujut´ і rozd´ilnu znalost´ azbukŷ і rusуn´skoho jazŷka. Zato sut´ Holosŷ dostupnŷ і v dalšŷch verzіjach - rusуn´skoj verzіji pуsanoj latуnіkov і v sloven´skoj verzіі, ale zakladna zostavat´ rusуn´ska mutacіja pуsana azbukov. Chosnovatel´i sobі možut´ preferovanŷj jazŷčnуk vŷbratу v bloku na storіnc´i.

Program na písanie rusínskou azbukou - Програм на писаня русиньсков азбуков (doplnené o postup pre Windows 7)

Pred viac ako 16 rokmi, 27. januára 1995, došlo v Bratislave k slávnostnému aktu kodifikácie rusínskeho jazyka. Z lingvistického hľadiska sa rusínsky jazyk zaraďuje do skupiny východoslovanských jazykov. Súčasní moderní lingvisti dnes popri ruštine, ukrajinčine a bieloruštine začínajú uznávať ako štvrtý jazyk východných Slovanov rusínčinu. Základným grafickým prostriedkom je rusínska cyrilika, skladajúca sa z 38 foném - hlások a 35 grafém - písmen. Odlišnosť rusínčiny od ukrajinského jazyka je zjavná a možno ju porovnať s rozdielmi medzi slovenčinou a češtinou. Napriek kodifikácii a vytvoreniu učebníc pre základné a stredné školy sa iba pomaly dostáva do škôl a úradného styku. Na základe požiadavku aktívnych návštevníkov stránok Holosy.sk, sa pokúsime aj na Holosoch prispieť svojou troškou o popularizáciu rusínskeho jazyka. Vaše príspevky, články k problematike sú vítané. V modernej dobe je dôležité jednoducho sprístupniť rusínsky jazyk na klávesnici počítača. K tomu sa viaže aj prvý príspevok k problematike, ktorý vám pomôže dostať rusínske "bukvy" na klávesnicu vášho počítača tak, aby ste mohli cyriliku aktívne používať.

Nová rubrika Tlač na Holosoch - dvojtýždenník InfoРусин dostupný k nahliadnutiu

InfoРусин je informačným dvojtýždenníkom Rusínskej obrody na Slovensku a vychádza v tlačenej podobe už od roku 2004. Som veľmi potešený, že sa redakcia InfoРусинa obrátila na Holosy.sk s ponukou vzájomnej spolupráce a propagácie. Aktuálne nájdete v rubrike Tlač archív čísel InfoRusína za rok 2011 a do budúcna bude týždeň po vydaní dostupné k nahliadnutiu nové číslo dvojtýždenníka. Verím, že toto spestrenie obsahu návštevníci Holosy.sk uvítajú a že k zverejneným príspevkom v InfoРусинe sa aj na Holosoch rozbehne živá diskusia.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.