Музика

Spivacka skupina Kantar z Prahy

P. Holotňák (akordeon), J. Mihalič, M. Sakmár i M. Veličko ani v Prazi nezabuvajuť na svoje koriňja. Založili pered časom spivacku skupinu Kantar ( Kантар).

Vypic a žic

Západňare kukaju, že co še deje,
vyobľikane sme jak na vešele.
Starosta zahlašil f tym rozhlaše,
jutre zabava o takym čaše.
Kvašna ogurka zos posnu risku,
šicke ľudze za valalom na ihrisku.
Budze i cymbal ľudofkare,
šak sme dajake vychodňare.

Nam je jedno co sebe kto duma,
pijeme, špivame jak bez rozuma.
Jutre sebe nedam ani spisku parku,
nohy sebe vymočim v obecnym jarku.
Uderime spolu choľem šesc puldeci,
daľej neznam hutorec k veci.
Uvidzime dneška jak dopadneme,
zabava do rana kym vytrižveme.

Rusínsky soft rockový koncert Vladislava Sivého 1.augusta vo Svidníku na minigolfe VONKU

„Zo života správy“ je rusínsky soft rockový koncert 21 autorských piesni Vladislava Sivého s hudobným doprovodom, synom Tomašom Sivým. 1.augusta sa predstavia vo Svidníku na minigolfe VONKU, pri amfiteátri o 19stej hodine. Krátky rozhovor s Vladislavom Sivým.
Povidžte nám kus o koncerti „Zo života správy“, kotryj bude v subotu peršoho augusta vo Svidníku.
Na koncerti v Svidniku okrem staroho repertoaru z CD "Smutnyj klaun, viršy i gitary" budeme hrati aj skladby z pripravovanoho CD "Iz života spravy" Neznam tivko spivanok sja mi podariť pripraviti do publikovateľnoj podoby ale minimaľni 8 (už suť zrobleny) z nich by sme mali zahrati aj v Svidniku.

Na rusуn´skіm balu v Praz´i zahrae tradіčno ansambel´ Apollon

Rusуn´skŷ aktіvіste v ČR organіzujut´ totu subotu 31.1.2015 v KC Novodvorska v Praz´i dalšŷj rіčnуk rusуn´skoho balu. Akcіja už mat za sobov kіl´korіčnu іstorіju. Peršŷj rіčnуk s´a konav v rocі 2011 i vďaka angažovan´u združіn´a Rusуnŷ.cz - rusуn´ska іnіcіatіva v ČR s´a akcіju darіt organіzovatу každŷj rіk. Što e іnteresne - na akcіji s´a o holovnu zabavu každorіčno starat´ tot samŷj ansambel´ – ansambel´ Apollon. Člen ansambel´u Peter Nastіšіn stav prі zrod´i združіn´a združіn´a Rusуnŷ.cz і dumkŷ rusуn´skoho balu v Praz´i. Tradіcіja rusуn´skoho balu v Praz´i, združіn´a Rusуnŷ.cz і ansambel´ Apollon sut´ značіt´ povjazanŷ pevno.

Klenotnica ľudovej hudby - záznam z detskej speváckej súťaže Zempľin špiva 2014 Humenné

Novуnka v rusуn´skіj muzуcі: CD іz produkcіі Vladіslava Sуvoho - Smutnŷj klavn, vіršŷ і gіtarŷ

V maju 2014 s´a objavуt´ v dіstrіbucіі nove CD іz rokovov muzуkov і rusуn´skŷm spіvom - Smutnŷj klavn, vіršŷ і gіtarŷ - іz produkcіі Vladіslava Sуvoho. І kіd´ je tot čolovіk verejnostу znakomŷj іz lіtnіch festіvalіv, rozhlasu і zakulіs´a sloven´skŷch dіvadel skorej jak „persona od zvukovoho mіksažnoho pultu“ abo jak technіk, konštrukter і ekspert na elektronіku javіskovŷch technologіj modernŷch dіvadel, predstavіje s´a teper´ і v rolі avtora muzуkŷ і poezіі, jak muzуkant і spіvak... Na svіj peršŷj avtor´skŷj album vŷbrav 12 kompozіcіj, kotrŷ sut´ joho osobnov vŷpovіd´ov o žŷvotі, laskі, molodostі, rіdnіm kraju - smutnіm svіtі vŷl´udnenŷch rusуn´skŷch sel na Sloven´sku...

Друга част Пісні і Сьпіванок Петра Мурянкы - Посій же ся, посій

Trio Tropar - Koly jasna zvizda


koncert v Prahe -- 9.12.2013 v Chráme Sv. Kosmy a Damiána v Emauzích na Slovanech

Muzуčno - spіvac´ke Trіo TROPAR´ zo Svіdnуka uspіšno prуblуžuje duchovnŷ pіsnі šŷrokomu publіku

Trіo TROPAR´ - to est´ pravoslavnŷj svjaščenуk o. Mіroslav Humenуk, knуhovnіčka PK vo Svіdnуku Marіja Labіkova і bŷvala dovhorіčna zamestnankŷn´a VHU vo Svіdnуku Anna Van´kova. Trіo vznуklo v roku 2003 і za vecej jak 10 rokіv svoho fungovan´a vŷtvorуlo bohatŷj muzуčnŷj repertoar, s kotrŷm s´a predstavуlo sluchačam nelem na Slovens´ku. Trіo koncertovalo v Kr´učovу, Ladomуrovoj, Vŷšn´im Mіrošіvу, Nіžnoj Pol´ankŷ, Krompachoch, Smol´anku, Udol´u, Bardejovі, Pr´ašovі, Praz´i і na rozlіčnŷch akcіjach vo Svіdnуku.

Videopozvanka na festival Rusyňska vatra i Slavnosty Rusyniv pid hradom v Staroj Ľubovny

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je subota

18. november 2017


Юліаньскый календарь:

5. новéмбер 2017

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.

Zaregіstrujte s´a!

Kіd´ s´a chočete aktіvno zapojovatу do d´ijan´a na Holosy.sk і zvŷšŷtу komfort u chosnovan´u storіnok zaregіstrujte s´a.

Kontaktujte nas

Kіd´ mate voprosŷ abo komentar´i, možete nas kontaktovatу čerez formular´ na storinkach.