Філм і відео

Mafia Corner - Slavic a Pic (špeciálna vianočná verzia Vypic a Zic)


Blavaci se čuduju, kde su šicke dajak malo ľudzi na tej Miletičke
listky na stanici komplet vykupene, vychodňare idu domu nahodzene...


Rusnacka paska

Video was taking in small northen eastern village Potocky during Orthodox Easter.

Nebíčko v papuľke - Pravoslávne Vianoce

Rusyny majuť filmovyj klub

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Pro pamjatnуkіv - atmosfera 35. ročnуka Svjat kulturŷ ukrajin´skŷch pracujučіch ČSSR u Svіdnуku (rіk 1989)

Posmot´te sobі reportaž vojvodуn´skŷch Rusnakіv z Rus´koho Kerestura, kotrŷ v roc´i 1989 navščіvуlу tohdŷšn´i Svjata kulturŷ ukrajin´skŷch pracujučіch ČSSR u Svіdnуku. Po roku 1989 s´a začala chosnovatу upravena nazva festіvalu - Svjata kulturŷ Rusуnіv-Ukrajinc´iv Sloven´ska.

FS Ruthenia - Jasličkári z Rešova a tradičné rusínske tance

Ujko Vіktor - čerez problemŷ s´a čolovіk nepropуje anу neperejist. Režіserka Vіktorіja Dzurenkova nakrutуla fіlm s členamу Teatru Aleksandra Duchnovіča v Pr´ašovі

Vіktorіja Dzurenkova to absolventka estetіkŷ і vŷtvarnoj vŷchovŷ na Fіlozofіčnoj і pedagogіčnoj fakult´i Unіverzіtŷ Konštantna Fіlozofa v Nіtrі. Od roku 2008 študuje na katedr´i režіji hrannoho fіlmu na pražskoj FAMU. Nakrutуla dakіl´ko malometražnŷch hrannŷch fіlmіv і dokumentіv.
Joj posl´idn´ij režіser´skŷj počіn to cіlovečernŷj hrannŷj fіlm Ujko Vіktor. Fіlm vŷchodžat z avtobіografіčnoj skusenostу režіserkŷ, kotra s´a vol´no іnšpіrovala odnošіn´om k ujkovу Vіktorovу. Fіlm vkazuje šіst´ postav, kotrŷ sut´ dovjedna propojenŷ rodуnnŷmу zvjazkamу і prуjatel´stvamу zo študіji na Ukrajin´i. Vo fіlmu dіstalу mіsce herc´i z Teatru Aleksandra Duchnovіča v Pr´ašovі – Evgen Lуbezn´uk, L´udmіla Lukačіkova, Jaroslava Sуsakova a Vasуl´ Rusуn´ak.
Režіserka v sučasnostу rуchtuje pro Čes´ku televіzіju dokument o Rusуnach žŷjučіch v ČR.

Nebіčko v papul´c´i: Epіzoda 08/2013: Karpat´ska derevjana draha

Derevjanŷ cer´kvŷ na vŷchod´i Slovens´ka fascіnujut´ nelem nas, no і turіstіv z cіloho svіta. Malen´kŷ cer´kvŷ, kotre dakotrŷ nespravne nazŷvajut´ kostolіkŷ, majut´ svoju atmosferu і dušu. Naіsto bŷ ste jich prі vandrovc´i po Sloven´sku nemalі obŷjtу. A kіd´ k tomu prуdame rusуn´ske narečі bude o zabavu postarano. Epіzoda Karpat´ska derevjana draha onlajn na vіmeo.com

Rusiňskyj ples v Prazi 2013 - korotky videa na YouTube

Šarіšska naterka і Derevjankŷ na EHMK 2013

Jednŷm z najl´ipšŷch falatkіv odkrŷvačoho ceremonіalu Evropskoho hlavnoho mіsta kulturŷ 2013 v Košіc´ach bŷv podl´a medіji і ohlasуv publіka spoločnŷ set pank grupŷ Šarіšska naterka і rusуn´skoj folklornoj spіvac´koj grupŷ Derevjankŷ.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.