Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3037' OR uid > 0) AND sid = '7123794769f896fdb42dec4a7d909dfc' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
KARPATY KARPATY - nový hymnus Rusínov (rozhovor s Ľ. Šandalovou v novinách DUKLA) | Holosy

KARPATY KARPATY - nový hymnus Rusínov (rozhovor s Ľ. Šandalovou v novinách DUKLA)

1. Čo Vás inšpirovalo k vytvoreniu takéhoto projektu? Aká bola prvotná myšlienka?

Prv než odpoviem, chcela by som povedať z vlastných skúseností, že životný postoj človeka sa vyvíja a s vekom sa človek vracia k podstate svojho smerovania a svojho bytia. Sebauvedomenie vlastnej identity nástojčivo vníma a hľadá odpovede. Dnes sme pár dní pred sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Pocit prihlásenia sa ku svojim koreňom zrazu dostáva konkrétnu podobu. Hľadáme pravdu a pravda je v našom dedičstve. Mojím prvým podnetom bolo, že sa chcem otvorene prihlásiť k rusínskemu pôvodu. Druhou myšlienkou bolo, že rada by som pomohla k tomu, aby pocit hrdosti na naše rusínske korene vnímali Rusíni pod Karpatami ako niečo čo ich posúva dopredu a napĺňa.

2. Po prečítaní textu, je zrejmé, že obraz matky a syna je symbolika vzťahu k Rusínom. Ako vy vnímate svoj postoj k Rusínom a k rusínskej reči?

Napísala som najprv text a uložila do šuflíka. Vzťah matky a syna je vždy silný. Sama som matkou troch synov. Symbolika vo vzťahu k Rusínom a k rusínstvu ako takému spočíva v tom, že my ako národ pochádzame z veľmi skromných pomerov a vždy to bol národ síce chudobný, bez štátoprávneho usporiadania, ale prežil niekoľko stáročí a zasiahol do Podkarpatskej oblasti nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku , na Ukrajine, Maďarsku, Rumunsku a v bývalej Juhoslávii svojou kultúrou, tradíciami, životom podstatným spôsobom. Matka očakáva návrat syna a vyzýva ho : „ Oj synu, mij synu, de ty sja podil, či zabyvaš stežky, što jes chodyl.." V závere vyslovuje: „Vertaj sja synku, Hospoda prošu, v serdci nadiju velyku nošu, tu Tvoja maty, tu i rodyna, tu jes sja rodyl, tu máš koriňa".
Táto téma je stále aktuálna. Pamätáme ešte ako naši dedovia odchádzali do Ameriky, Kanady, Argentíny a roztrúsili sa po celom svete za lepším životom. Niektorí sa vrátili. A dnes aj naše deti odchádzajú do Anglicka, Írska, Česka a inde a hľadajú svoje uplatnenie. Sebauvedomenie si svojej identity pre každého znamená nájsť vo svojom vnútri pokoj a silu pre život a prácu. Je dôležité mať pocit, že sa mám kde vrátiť a čaká má otvorená náruč.

3. Na zborovej úprave, hudobnom i speváckom prevedení ste spolupracovali so skúsenými odborníkmi. Ako sa Vám spolupracovalo? Ako sa im páčila prvotná myšlienka?

Keď už si text trochu poležal v šuflíku, nabrala som odvahu a oslovila som svojho dobrého kamaráta a známeho Jozefa Keselicu, či by nebol ochotný urobiť k tomu hudbu. A potom už celá myšlienka a projekt nabrali zaujímavý spád. P. Keselica vytvoril hudbu veľmi citlivú, v ktorej je veľa prežitého. Obaja sme cítili, že si to zaslúži väčšiu pozornosť. Oslovili sme Naďku Sičákovú, vedúcu zboru a dirigentku Pravoslávneho chóru pri Prav. cirk. obci vo Svidníku, ktorá tiež prepadla nadšeniu a vzápätí prevzala podstatnú časť štafety. Znotovala hudbu, zharmonizovala sóla, dua a štvorhlasy , zostavila 10 - členný spevácky súbor, nacvičovala spev, dirigovala. Oslovili sme p. Slavomíra Kaliňáka, primáša Svidníckej Makovice a učiteľa hudby na ZUŠ vo Svidníku a požiadali o spoluprácu. Vyjadril ochotu a zasiahol do ďalšej tvorby tohto projektu rovnako zásadným spôsobom. Urobil hudobné aranžmá, autorsky sa podieľal na hudobnom spracovaní medzihier a vokálov. Zostavil a viedol 10-členný orchester. Chcem vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým autorom a všetkým zúčastneným za ich ochotu, nadšenie a profesionálny prístup. Rovnako veľká vďaka patrí všetkým sponzorom.

4. Mali ste vo Vašej prvotnej vízii jasnú predstavu, ako má vyzerať finálna verzia? Ako ste spokojná s výsledkom?

Musím sa úprimne priznať, že výsledok predčil moje očakávania. Nemám hudobné vzdelanie a na začiatku bola len myšlienka. Čo som ja vnímala len pocitovo a emocionálne, ostatní tvorcovia pretavili do konkrétnej výrazovej podoby. Teším sa z toho a želám všetkým čitateľom a budúcim poslucháčom nášho malého projektu, aby rovnako mali z toho dobrý pocit.

5. Ako sa tento hymnus dostane medzi ľudí? Chystáte nejaké verejné vystúpenie pred sčítaním obyvateľstva?

Občianske združenie tota agentura vydá v týchto dňoch CD v náklade 500 ks na promo účely. Budeme ich bezplatne distribuovať hlavne medzi starostov rusínskych obcí, aby nám pomohli a prípadne odvysielali CD v obecných rozhlasoch, prípadne v kultúrnych domoch a tým podporili myšlienku a pred sčítaním obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 šírili pôvodný zámer, aby sa k rusínskej národnosti a k rusínskemu materinskému jazyku prihlásilo čo najviac obyvateľov. Chcem len podotknúť, že od počtu obyvateľov, ktorí sa prihlásia ku každej národnostnej menšine sa odvíjajú štátne dotácie na rozvoj národnostnej kultúry. Zároveň oslovujeme ďalšie média, rozhlasy. Tento nový hymnus budeme šíriť aj novými modernými prostriedkami, t. z. cez internet na www.youtube.com, www.facebook.sk a ďalších. V prípade požiadavky a spätnej väzby zorganizujeme koncert.

 

(bez predmetu)

КАРПАТЫ КАРПАТЫ - новый гімн

КАРПАТЫ КАРПАТЫ - новый гімн Русинів (бісїда з Л. Шандаловов у новинках Дукля)

1. Што Вас іншпіровало про створїня такого проєкту? Яка была оріґінална ідея?

Перше як одповім, хотїла бы єм повісти з властных скусеностей, же жывотне одношіня чоловіка ся вывивать і з віком ся чоловік вертать ку основі свого напряму і свого бытя. Самоусвідомлїня властной ідентіты настойчіво внимать і глядать одповідї. Днесь сьме пару днїв перед списованём жытелїв, хыж і квартелїв в роцї 2011. Почутя приголосити ся ку своїм корїням зразу діставать конкретну подобу. Глядаме правду і правда є у нашій дїдовизнї. Моїм першым стімулом было, же ся хочу одкрыто приголосити ку русиньскому походжіню. Другов ідеов было, же рада бы єм помогла, жебы почутя гордости на нашы русиньскы корїня внимали Русины під Карпатами як дашто, што їх посувать допереду і наповнює.

2. По прочітаню тексту є очівісне, же образ матери і сына є сімболіка одношіня ку Русинам. Як вы внимате своє одношіня ку Русинам і ку русиньскій бісїдї?

Наперед єм написала текст і одложыла до шуфладкы. Одношіня мамы і сына є все міцне. Сама єм мамов трёх сынів. Сімболіка у одношіню ку Русинам і ку русинству як такому коренить у тїм, же як народ походиме з барз скромных померів і все то быв народ правда худобный, без штатотворного росположіня, але пережыв пару стороч і засяг до Підкарпатьской области нелем на Словеньску, але і в Польску, на Українї, Мадярску, Румуньску і бывшой Югославії своёв културов, традіціями, жывотом основным способом. Мати чекать навернутя свого сына і вызывать го : „ Ой сыну, мій сыну, де ты ся подїл, чі забываш стежкы, ту єсь ся родил, ту маш корїня".

Тота тема є актуална цілый час. Памнятаме іщі як нашы дїдове одходили до Америкы, Канады, Арґентины і роскыршыли ся по цілім світї за лїпшым жывотом. Дакотры ся вернули. І днесь нашы дїти одходять до Анґліцька, Ірьска, Чеська і інде і глядають своє уплатнїня. Самоусвідомлїня своёй ідентіты про каждого значіть найти у своїм внутрї покій і силу про жывот і роботу. Важне є мати почутя, же ся мам де вернути і чекать ня одкрыте обятя.

3. На зборовій управі, музичнім і співацькім проведжіню сьте сполупрацовали зо скушеныма одборниками. Як ся Вам сполупрацовало? Як ся їм любила оріґінална ідея?

Кідь собі текст кус полежав у шуфладцї, набрала єм одвагу і ословила єм свого доброго камарата і знамого Йозефа Кеселіцу, ці бы не мав дяку зробити ку тому музику. І потім уж ціла ідея і проєкт набрали інтересный спад. Пан Кеселіца створив музику дуже чутливу, у котрій є велё пережытого. Обидвоми сьме чули, же сі то заслужыть векшу позорность. Ословили сьме Надьку Січакову, ведучу збору і діріґентку Православного хору коло Прав. цер. общіны у Свіднику, котра тыж пропала ентузіазму і тот час перебрала часть штафеты. Знотовала музику, згармонізовала сола, дуа і штирьголосы, зоставила 10 - членный співацькый субор, нацвічовала спів, діріґовала. Ословили сьме п. Славоміра Калиняка, примаша Свідницькой Маковіцї і учітеля музикы на ЗУШ у Свіднику і пожадали о сполупрацу. Выядрив дяку і засяг до далшой творбы того проєкту ровнако основным способом. Зробив музичне аранжма, авторьскы ся участвовав на музичнім спрацованю міджігры і вокалів. Зоставив і вив 10-членный орхестер. Хочу выядрити сердечне подякованя вшыткым авторам і вшыткым котры брали участь за їх охоту, ентузіазм і професіоналный приступ. Так само велике подякованя вшыткым спонзорам.

4. Мали сьте у Вашій оріґіналній візії ясну представу, як мать вызерати фінална верзія? Як сьте спокійна з выслїдком?

Мушу ся щіро признати, же выслїдок перероснув моє очекаваня. Не єм музично школованя і на початку была лем ідея. Што я внимала лем чутём і емоціонално, далшы авторы перетавили до конкретной выразовой подобы. Тїшу ся з того і жычу вшыткым чітателям і будучім послухачам нашого малого проєкту, жебы там само мали з того добре чутя.

5. Як ся тот гімн дістане міджі людей? Рыхтуєте даяке публічне выступлїня перед зрахованём жытелїв?

Обчаньске здружіня «тота аґентура» выдасть у тых днях ЦД в накладї 500кс на промо цілї. Будеме їх безплатно дістрібуовати головно міджі старостів русиньскых сел, жебы нам помогли і припадно одвысылали ЦД в сільскых розгласах, припадно в културных домах і тым підпорили ідеу і перед списованём жытелїв, хыж і квартелїв в р. 2011 шырили оріґіналный умысел, жебы ся ку русиньскій народности і ку русиньскому материньскому языку приголосило што найвеце людей. Хочу лем позначіти, же од чісла жытелїв, котры ся приголосять ку каждій народностній меншынї ся одвивають дотації на розвой народностной културы. Сучасно ословлюєме далшы медія, розгласы. Тот новый гімн будеме шырити і новыма модерныма средствами, т. є. через інтернет на www.youtube.com, www.facebook.sk і далшых. В припадї пожадавкы і одозвы зорґанізуєме концерт.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.