Детайл

Карьєра Петра Крайняка у функції державного секретаря Міністерства школства, наукы, досліджіня і шпорту Словаьцкой републікы є курта, но уж теперь мож повісти, же про Русинів доста позітівна. За куртый час ся дякуючі партії Most-Híd, котрой є членом, подарило утримати малокласны школы, што є алфов і омеґов ку тому, жебы будьякы русиньскы школы на нашых малых селах могли існовати, но і теперь ся на міністерстві зрядила робоча ґрупа, котра має зробити концепцію про розвиток русиньского школства.
-

Most-Híd протиснув, і вдяка Крайнякови, до проґрамового выголошіня смілый план. Зробити концепцію про розвиток навчаня русиньского языка і културы в матерьскых школах, освновных і середніх. Повіджено просто: в ідеалнім світі бы ся мав досягнути такый стан, же бы русиньскы діти мали к діспозіції цілу школску сіть - од матерьской школы аж по універзітне штудіюм, котре вже існує давно і мали сьме го як перше.
-
Робоча ґрупа, котра была покликана міністерством, теперь на своїх стрічах обговорить основны темы, котры суть повязаны з проблематіков школства і буде робити на концепції. 26 років по паді комуністічного режіму. 23 років по выникнутю назалежной Словакії. 21 років по кодіфікації русиньского языка. Но і 20 років по тім, што уж єдна концепція была зроблена, і якбач запала порохом десь на міністерьскій поліці. Думам, же і далшы округлы і неокруглы юбілеї бы сьме могли найти ку тому, же як раз аж теперь выникла ґрупа, котра іде робити на концепції.
-
Самособов, колись треба зачати, не треба быти песімістом, і треба ся надіяти, же тота робоча ґрупа досправды зробить добру концепцію, і же Петро Крайняк досправды досягне тото, жебы держава зачала дакус веце пропаґовати русиньске школство і зачала помагати його розвитку. Лемже як раз тото є найосновніша концепція, котра може порішыти абсолутно цілый проблем.
-
Намісто пописованя далшых многых сторінок теорій о тім, якы маєме проблемы в нашім школстві і як бы ся то дало рішыти, бы просто требало зачати лем ходити міджі людей, пропаґовати їм і нукати то, же їх діти ся можуть учіти в материньскім языку, же є то докінця їх конштітучне право, і же тым нич бізовно не стратять - не будуть „глупшы“, як діти зо словацькых школ, як раз навспак, будуть знати дашто веце, што діти в словацькых школах знати не будуть. Покля тото не зачнуть робити русиньскы орґанізації, але в першім шорі головно держава, бо она має обовязок на основі міджінародных договорів старати ся о то, жебы пропаґовати і вытворити условії про навчаня в материньскім языку іщі скоріше, як то хтось і жадать - значіть понука має быти перша, так робліня концепцій од зеленого стола, хоць з фаховацями односно русиньского школства за столом, буде зясь лем копа мудрых, інтересных, але не знам ці і дашто значучіх слов і речінь.
-
Не хочу нияк підціньовати робочу ґрупу, котра выникла, і сам мам надію, же раз ся предці мусять рушыти леды, в котрых є заморожене тото наше школство. То, же Петро Крайняк не є лем урядницьков фіґурков, котра собі пришла по престіж і „добре місце“, але же є досправды акчным чоловіком, котрый хоче робити окрім іншого і на благо Русинів, є барз позітівне діло, котре ся так часто не видить міджі політіками в Братіславі і має в тім мої великы сімпатії. Но є ту такый малый детайл.
-
Членів робочой ґрупы є може веце, як дітей на Словакії, котры дотеперь абсолвовали русиньску освіту в класічных державных школах. Но і то є по тых вшыткых роках дакус проблем. Зато, без огляду на то, коли і яка концепція ся выпрацує, уж теперь рекомендую заінтересованым ословльовати насамперед нашых родічів, нашы діти і творити в них о нашы школы інтерес.
-
Петро Медвідь
-
Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

24. november 2017


Юліаньскый календарь:

11. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.