Історія

Genetická príbuznosť národov

Vasil Rusnak : Podkarpatská Rus a ČSR (fejeton)

Rusíni žili pod Karpatami ještě před svatým Václavem. Mají i svou figurku bohyně plodnosti; není horší než ta česká, i formy její jsou velmi, dokonce... erotické, z doby neolitu. I Bílí Chorvati k nim mají přímý vztah. A Cyril i Metoděj, poté co je kníže Svatopluk z Říše Velkomoravské roku 885 poprosil, vštěpovali pod Karpatami cyrilické písmo a křesťanství. Tudíž podkarpatští Rusíni byli pionýry, průkopníky kulturního a náboženského pokroku ! A schopni byli tehdy pod sebe vzít konečně i celou Kyjevskou Rus a dovést ji do panství Božího.

DRUGETOVCI A VZNIK GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

V dejinách gréckokatolíckej cirkvi je jedným z najdôležitejších momentov zjednotenie východných kresťanov s Rímom, ku ktorému došlo 24. apríla 1646 v Užhorode (dnešná Ukrajina). Aj keď je tento fakt medzi verejnosťou ako tak známy málo kto však vie, že o vznik únie sa pričinila šľachtická rodina Drugetovcov.

Banderovci očami historikov - pohľad tretí Michal Šmigeľ: Vraždy Židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 - Kolbasovská tragédia.

Jedna zo štúdii, ktoré autor v knihe Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) predstavuje, sa venuje tragickej udalosti, ktorá sa odohrala tesne po skončení druhej svetovej vojny v obciach Nová Sedlica, Ulič a Kolbasov, ležiacich na východnej hranici vtedajšieho Československa. Išlo o tragický masaker počas ktorého boli najprv v novembri 1945 v Novej Sedlici usmrtený traja členovia KSS. Vraždenie pokračovalo v noci zo 6. na 7. decembra 1945, kedy boli v Uliči zastrelený štyria jeho obyvatelia a následne došlo k nemilosrdnej poprave 11 Židov v Kolbasove. Komunistický režim spomenuté tragické udalosti jednoznačne označil za čin protižidovsky naladených banderovcov a využíval ich pri poukazovaní na krvilačnosť banderovcov pri ich prechode cez územie Československa.

Banderovci očami historikov – pohľad tretí Michal Šmigeľ: Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ pod Duklou

Michal Šmigeľ vo svojej práci Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) pri vykreslení svojho pohľadu na UPA, ich pôsobenie a prechod cez územie Slovenska predkladá mnohé úplne nové informácie. Z regionálneho hľadisku sú pre obyvateľov oblasti pod Duklou určite zaujímavé informácie uvádzané v štúdií Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj" na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v Poľsku (1945-1947).
Štúdia prezentuje autorom zozbierané informácie o veliteľovi menšieho oddielu UPA „Smyrnyj", Mychajlovi Fedakovi, ktorého skupina v poľsko - slovensko pohraničí okolo Dukelského priesmyku pôsobila a ktorý bol svojim pôvodom s týmto regiónom silne zviazaný. Iní autori sa o skupine „Smyrnyj" zmieňovali len okrajovo, aj keď, podľa vyjadrenia M. Šmigeľa, informácie o ňom sa v československých archívoch dali vyhľadať. Aj tento príspevok, podobne ako ostatné publikované k tejto problematike, má za cieľ poukázať na zložitosť povojnových rokoch, ktoré neboli tak čiernobiele ako nám bolo prezentované v rokoch minulých.

Banderovci očami historikov – pohľad tretí Michal Šmigeľ: Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)

Z mladých slovenských historikov, ktorí sa vo svojich výskumoch zaoberajú zložitými dejinami východného Slovenska v 40. až 60. rokoch minulého storočia, je jedným z najaktívnejších odborný asistent novovekých dejín na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Michal Šmigeľ. Vo vedeckom výskume sa orientuje na výskum národných dejín v oblasti národnostnej otázky na východnom Slovensku (1945 – 1948), migračných procesov na území Slovenska v období 2. svetovej vojny ale aj pôsobeniu oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády (banderovcov) na území Slovenska v rokoch 1945 – 1947. K tejto problematike autor publikoval viacero štúdií a článkov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách a zborníkoch. V roku 2007 autor zhrnul výsledky svojho bádania činnosti banderovcov na východnom Slovensku vo vydanej monografii Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). Publikácia sa skladá z ôsmich monotematických štúdií, ktoré boli prezentované vo forme referátoch na vedeckých podujatiach a publikované ako príspevky v časopisoch a zborníkoch. Na Holosoch knihu predstavím v niekoľkých častiach.

Banderovci očami historikov – pohľad druhý Ján Mlynárik: 2. časť - tragédie řeckokatolické církve

Slovenský historik a publicista, niekdajší spolupracovník Rádia Slobodná Európa, pôsobiaci v Prahe sa k problematike banderovcov vyjadril v publikácií vydanej v roku 2005 v nakladateľstve Libri. Prvá časť knihy je venovaná osudu banderovcov, krátky sumár bol zverejnený v prechádzajúcom článku. Druhá časť knihy je venovaná následnej tragédii gréckokatolíckej cirkvi, ktorej duchovní boli nastupujúcim komunistickým režimom označená za priamych spojencov banderovcov.

Banderovci očami historikov – pohľad druhý Ján Mlynárik: 1. časť - Osud banderovců

Slovenský historik a publicista, niekdajší spolupracovník Rádia Slobodná Európa, pôsobiaci v Prahe sa k problematike vyjadril v publikácií vydanej v roku 2005 v nakladateľstve Libri. Prvá časť knihy je venovaná osudu banderovcov a druhá časť následnej tragédii gréckokatolíckej cirkvi, ktorej duchovní boli nastupujúcim komunistickým režimom označená za priamych spojencov banderovcov. Takto bude, do dvoch samostatných článkov, rozdelený aj príspevok o knihe.

Banderovci očami historikov – pohľad prvý Ján Fiala: Zpráva o akci B

Bývalý pracovník Vojenského historického ústavu v Prahe zavŕšil dlhoročný výskum pôsobenia banderovcov na územi Československa vydaním monografie pod názvom Zpráva o akci B. Kniha vyšla v roku 1994 v pražskom nakladateľstve Vyšehrad. V úvode autor odmieta niektoré tvrdenia používané v literatúre vydanej k tejto problematike pred rokom 1989 ako polopravdy a vyslovene lživé konštrukcie, ktoré dobová komunistická propaganda sa snažila využívať v boji proti svojim ideovým a politickým protivníkom.

Banderovci očami historikov – úvod v cykle článkov

Obdobie konca 2. svetovej roky a prvé povojnové roky sú historickým momentom v dejinách regiónu Východných Karpát, ktorý je dodnes zastretý množstvom otáznikov a vyvoláva veľké diskusie nielen v kruhoch fundovaných historikov. Európa sa radovala koncu 2. svetovej vojny, ale vo Východných Karpatách ešte dva roky po jej skončení úplný pokoj zbraniam nenastal.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

21. september 2019


Юліаньскый календарь:

9. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.