Історія

Vyseľiňa Rusnakiv-Lemkiv iz jich ridnych zemeľ v rokach 1944-1947

Na Lemkoviňi v časi oslobodžiňa žylo kolo 140-160 tisjač Rusnakiv. 9.9.1944 byla v Lubliňi pidpisana zmluva medži "Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego" i vladov ZSSR o vzajomňij evakuaciji ľudej. Z Poľska na Ukrajinu mali vycestovati Rusiny, Ukrajinci i inšy narodnosti a iz ZSSR do Poľska malí byti evakuovany Poľaci i Žyde. Dobrovoľňo pišli na Ukrajinu lem dakotry Rusnaky, kotrym bylo čerez vojnu zničene gazďivstvo.

Одкы угорьскы Русины діставали церьковны книгы?

По церьквах угорьскых Русинів іщі нынї можеме відїти много писаных книг. Одкы же ся они брали? Писали їх вандрівны писарї, про котрых ся іщі теперь утримала память міджі народом. Тых писарїв прозывали чорнокнижниками, а то од чорной книгы, яку всягды такы писарї зо собов носили; з той книгы они робили одписы, котры по селах зіставали. Они были або монахами, што повтїкали з монастырїв, або світьскыма людми, што набрали векшой наукы в монастырях.

Талергоф і Терезін

В другій половині 19. стороча ся в Ракуско-Угорску зачало народне оброджіня Русинів внимане многыма дїятелями галицько-русиньского оброджіня як навернутя ку сполочній російскій култури і приналежности ку єдиному російскому народу  - такзване москвофільство.
Подля свідоцтва М. Грушевского, в руках москвофілів ся находили вшыткы народны орґанізації   в Галичі, на Буковинї  і Підкарпатскій Русі.

Podobné osudy volynských Čechov a rusínských reoptantov zo severovýchodného Slovenska na Ukrajine

Zmena štátnej príslušnosti na základe slobodného rozhodnutia človeka je označovaná ako opcia. Optanti sú potom ľudia, ktorí sa k tomuto kroku rozhodnú. Zložitá sociálna situácia, predstava o lepšom pracovnom uplatnení a vyššej životnej úrovni sú najčastejšími príčinami presídlenia. Často sa však ilúzia o krajšom živote v cudzine rozplynie a optanti sa vracajú späť do svojich domovov. Reoptanti sú potom ľudia, ktorí sa presídlili spätne a bola im navrátená aj štátna príslušnosť. Časť českých občanov, dnes označovaných ako Volynskí Česi a Rusínov zo severovýchodného Slovenska spája podobný osud. S odstupom približne sto rokov si vysnívali podobný sen - lepší život vo volynskej oblasti na území súčasnej Ukrajiny. Pre väčšinu z nich sa však sen rýchlo rozplynul a zo všetkých síl sa usilovali o návrat domov.

Talerhof i Terezín

V druhіj polovinі 19. storoča sja v Rakusko-Uhorsku začalo narodne obrodžіňa Rusinіv vnimane mnohyma ďijateľami halіcko-rusinskoho obrodžіňa jak navernuťa ku spoločnіj russkіj kulturi і prinadležnosti ku jedinomu russkomu narodu - takzvane moskvofіlstvo.
Podľa svіdectva M. Hruševskoho, v rukach moskvofіlіv sja nachodili všytky narodny organizacіji v Haličі, na Bukovinji і Pіdkarpatskіj Rusі.

Genealogіja

Dakotrych svojich predkіv pozname ale vekšyna z nich už je nam neznama. V hnešňij dobі može vecej zname o takzvanych celebrіtoch jak o svojim praďidovі.
Ťažko zistiti že jak sja zvali našy pra-prarodiče pered 500 rokamі ale dast sja dopatrati že chto byl naš predok pered 200-250 rokamі Jednou z metod genealogіji je skumaňa rodokmeňiv і totu metodu bym choťil laіcky popisati.

Ґенеалоґія

Дакотрых своїх предків познаме але векшына з них уж є нам незнама. В гнешнїй добі може вецей знаме о такзваных целебрітох як о своїм прадїдові.

Тяжко зистити же як ся звали нашы пра-прародиче перед 500 рокамі але даст ся допатрати же хто был наш предок перед 200-250 рокамі Єдноу з метод ґенеалоґії є скуманя родокменїв і тоту методу бым хотїл лаіцкы пописати.

KOLI SPRAVNІ SVJATITI RІZSTVO ChRISTOVE? 25 DECEMBRA ABO 7 JANUARJA?

Pro vychodne Slovensko, holovnі pro joho severnu і vychodnu časti je charakterističnov čertov to, že na tak malij terіtorіji sja chosnujut dva kalandarі - grigorіjanskyj (GK, štatnyj, novyj kalandar) і julijanskyj (JUK, staryj). Holovnі teper, pered Rіzstvjannymi svjatami často čujeme - «My svjatkujeme po novomu - 25 decembra, bo to prave!» і «My nі, my svjatkujeme po staromu - 7 januarja, toto prave!»

КОЛИ СПРАВНІ СВЯТИТИ РІЗСТВО ХРИСТОВЕ? 25 ДЕЦЕМБРА АБО 7 ЯНУАРЯ?

Про выходне Словенско, головні про ёго северну і выходну части є характеристичнов чертов то, же на так малий теріторії ся хоснуют два каландарі - ґриґоріянскый (ҐК, штатный, новый каландарь) і юлиянскый (ЮК, старый). Головні теперь, перед Різствянными святами часто чуєме - «Мы святкуєме по новому - 25 децембра, бо то праве!» і «Мы ні, мы святкуєме по старому - 7 януаря, тото праве!»

Karel Havlíček Borovský (1821-1856) : Slovanská politika

Citát:

Rusíni jsou v každém ohledu, i v jazyku, i v obyčejích, i v historii samostatný slovanský kmen asi 12 milionů silný, bydlí v jižní časti Ruska a v Uhřích

Celý text:

http://texty.citanka.cz/havlicek/sl1-25.html

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

18. september 2019


Юліаньскый календарь:

6. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.