Banderovci očami historikov – pohľad tretí Michal Šmigeľ: Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)

Z mladých slovenských historikov, ktorí sa vo svojich výskumoch zaoberajú zložitými dejinami východného Slovenska v 40. až 60. rokoch minulého storočia, je jedným z najaktívnejších odborný asistent novovekých dejín na Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Michal Šmigeľ. Vo vedeckom výskume sa orientuje na výskum národných dejín v oblasti národnostnej otázky na východnom Slovensku (1945 – 1948), migračných procesov na území Slovenska v období 2. svetovej vojny ale aj pôsobeniu oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády (banderovcov) na území Slovenska v rokoch 1945 – 1947. K tejto problematike autor publikoval viacero štúdií a článkov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách a zborníkoch. V roku 2007 autor zhrnul výsledky svojho bádania činnosti banderovcov na východnom Slovensku vo vydanej monografii Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). Publikácia sa skladá z ôsmich monotematických štúdií, ktoré boli prezentované vo forme referátoch na vedeckých podujatiach a publikované ako príspevky v časopisoch a zborníkoch. Na Holosoch knihu predstavím v niekoľkých častiach.
V úvode autor zdôrazňuje, že kniha si v žiadnom prípade nenárokuje na prívlastok komplexného spracovania problematiky. Cieľom je ozrejmiť problematiku na základe súčasného historického výskumu, polemizovať s prácami starších autorov. Na základe dostupných (často kontroverzných) pramenných materiálov nie je možné robiť unáhlené závery a konštatovania. Priestor na historické bádanie je stále otvorený a súčasne aj aktuálny...
V prvej štúdii Slovenská a česká historiografia, publicistika, umelecká literatúra, (kinematografia) o pôsobení banderovcov v Československu (1947–2007) autor hodnotí dosiaľ publikované materiály k problematike. Tie boli publikované hlavne v období komunistického vládnutia v krajine a preto nemohlo v nich dôjsť k objektívnemu a nestrannému zhodnoteniu historických faktov. Slovenská a česká historická spisba ma v tejto oblasti značné resty, ale priestor pre seriózny historický výskum je už otvorený.
V druhej štúdii Vojenské oddiely ukrajinských nacionalistov a ich úloha vo vojne Nemecka proti Poľsku a ZSSR (1939–1945) nájdeme informácie o štruktúre a účasti ukrajinských oddieloch na vojenských akciách nemeckej armády. Ukrajinský nacionalisti sa, po boku jednotiek nemeckej a slovenskej armády, podieľali v septembrových dňoch 1939 na vojenskom ťažení proti Poľsku a tiež v roku 1941 na napadnutí Sovietskeho zväzu. Cieľom bolo za pomoci Nemecka vytvoriť nezávislú Ukrajinskú republiku. Neúspech stávky na nemeckú kartu viedol k štiepeniu v rámci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) na tzv. banderovskú a meľnykovskú. Banderovská línia začala boj proti všetkým - nemeckej administratíve, polícií, sovietskym a poľským partizánom, komunistom a nechýbali ani rasové a národnostné motívy. V ukrajinskej Volyni v roku 1943 vybuchol krvavý poľsko – ukrajinský konflikt, ktorého jedným z hlavných aktérov bola práve OUN. Meľnykovská OUN zachovala Nemcom vernosť až do konca vojny.
Tretia štúdia Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v Poľsku (1945–1947) pojednáva o oddiele UPA, ktorý bol aktívny v oblasti západnej Lemkoviny a neskôr tiež v podduklianskom regióne. Viac informácii z tejto štúdie bude na Holosoch publikovaných v samostatnom článku.
V štvrtej štúdii Prvý rejd banderovských oddielov na Slovensko (august – september 1945) autor vyvracia niektoré staršie tvrdenia historikov tykajúce sa prvého vpádu banderovcov na územie Slovenska. Odmieta napríklad tvrdenie, že UPA pôsobila na územi Slovenska už počas druhej svetovej vojny. Ďalej zdôrazňuje silne propagačný charakter pochodov banderovcov cez okresy východného Slovenska v tomto období. Autor tvrdí, že vo všetkých obciach, kde sa banderovci v tomto období objavili usporiadali diskusné večery, rozdávali pripravené propagačné materiály, alebo dokonca uskutočňovali koncerty a spievali v kostoloch. Banderovci sa počas týchto pochodov chovali disciplinovane. Jediný protiargument v ich neprospech vidí Šmigeľ v získavaní potravín od obyvateľstva, ktoré samo trpelo nedostatkom. V niektorých prípadoch však banderovci za potraviny platili, na čo je podľa Šmigeľa dostatok dôkazov.
V piatej štúdii nazvanej Vraždy Židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia autor prináša niektoré nové informácie k tragédii, ktorá sa odohrala koncom roka 1945 v Kolbasove. Viac informácii z tejto štúdie bude na Holosoch publikovaných v samostatnom článku.
V šiestej štúdii nazvanej Druhý rejd oddielov UPA na Slovensko (apríl 1946) autor vysvetľuje dôvod tohto vpádu na základe pamäti jeho ideového organizátora Vasyľa Halasa – Orlana: „Blížil sa deň volieb do československého parlamentu a našim cieľom bolo tamojším obyvateľom otvoriť podstatu rusko-boľševickej politiky a jej piatej kolóny v Československu.“ Podľa autora k jedinému stretu s československou armádou počas tohto rejdu došlo 16. apríla 1946, keď sotňa Karmeljuka narazila na stanovište samopalnej čaty z oddielu Otto. Keďže sotňa nechcela byť vtiahnutá do boja ustúpila. K menším prestrelkám došlo v obciach Hlinné, Marhaň a Nová Sedlica, keď na prechádzajúcich banderovcov zahájili paľbu tam rozmiestnené oddiely. Straty neboli hlásené ani na jednej strane. Tieto malé prestrelky boli podľa Šmigeľa komunistickými historikmi popisované ako veľké bojové strety, z ktorých československí vojaci vychádzali ako víťazi.
V predposlednej štúdii Lemkovskí utečenci na Slovensku (1945–1946) autor venuje pozornosť tragickému osudu lemkovských utečencov a ich pokusom o hľadanie ochrany na slovenskej strane hranice, v severovýchodných okresoch Slovenska. Viac informácii z tejto štúdie bude na Holosoch publikovaných v samostatnom článku.
V poslednej zverejnej štúdii Cesta na Západ: prechod oddielov UPA územím Československa v roku 1947 autor popisuje pokus banderovcov o prechod cez československé územie do amerického okupačného územia. Išlo o reakciu na mohutnú ofenzívu poľskej armády proti UPA v rámci akcie Visla. Autor podrobne popisuje postup sotní, ktoré sa o prechod pokúsili a ich strety s československou armádou. Na základe dochovaných podkladov a memoárov Šmigeľ zdôrazňuje, že cieľom oddielov UPA bol čo najrýchlejší prechod územia Československa, čelné boje neboli banderovcami vyhľadávané ani iniciované.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. janvar 2018


Юліаньскый календарь:

7. януáр 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.