Автор русиньскых учебників дожывать ся 80 років

Кібы сьме мали выраховати десять людей, котры по 1989 році зробили основну роботу про розвиток і навчаня русинького языка на Словеньску, істо бы міджі нима не міг браковати Ян Гриб. Автор многых учебників, котры ся хоснують на нашых школах ся дожывать 80 років жывота.
-

Народив ся Ян Гриб 4. септембра 1934 р. в Праврівцях, котры ся пізніше зъєднали зо селом Репеїв. Довгорічный педаґоґ і писатель русиньского походжіня учів ся наперед в Ґрекокатолицькій руській ґімназії в Пряшові, пізніше на Україньскій середній школі (1951 – 1955). Высокошкольске штудіум закінчів на Філозофічній і Педаґоґічній факултах Павла Йозефа Шафарика в Пряшові (1955 – 1964) і як абсолвент зачав учіти в основній школі на русиньскім селі у Великій Поляні (Велика Поляна было село в окресі Снина, яке было в 1980 р. выселене і затоплене в звязку з будованьом водной перегороды Старина). Потім учів в селі Олька, де остатніх шість років, од 1965 до 1971 рр. быв і директором школы. На тій функції го застигла і інвазія войск Варшавского договору. Ян Гриб публічно в школі выступав проти той інвазії і міджі школярями, і тото му комуністічный режім оплатив. В році 1971 комуністічны власти змусили Яна Гриба зохабити роботу учітеля. Втогды нихто не міг знати, же ку своїй роботі, котру любив, буде годен вернути ся аж по 19 роках.
-
В році 1990, значіть по ніжній револуції, вернув ся до школы в Ольці, де учів аж до 1994 року, коли одышов на заслужену пензію. То але в жывоті Яна Гриба не значіло конець його педаґоґічной роботы. Актівно ся і дале занимав свойов роботов педаґоґа. Хоць в іншій области. Ян Гриб быв автором першого Букваря і першой, котрый быв выданый в русинькім языку а то іщі в 1994 році, значіть перед кодіфікаційов языка, котра одбыла ся святочно у фебруарі наступного рока. Він зробив і першу русиньску Чітанку. Букварь, то фундамент, перша книжка, з котров стрітне ся кажда дітина такой на початку свого школьского жывота. З нього ся учіть школярь чітати і писати першы буквы і якраз тот фундамент в русиньскім школстві збудовав Ян Гриб.
-
За цілы рокы його роботы з підтримков Русиньской оброды, Народных новинок, конзултантів быв автором або співавтором далшых учебників або підручників як Чітанка про русиньскы діти, Русиньскый язык про другу і третю класу основных школ, Чітанка про третю класу основных школ, і много дашлых чітанок та учебників языка про різны класы. Далше можеме спомянути його Хрестоматію, ці Літературны выховы про класы основных школ.
-
В септембрі 2007 року быв нагородженый на 3-ім міджінароднім языковім конґресі в Кракові і быв му переданый Металь святых Кіріла і Мефтодія. Нагороду му передав тогдышній председа Світовой рады Русинів Павел Роберт Маґочій (фотоґрафія коло статі).
-
Ян Гриб по році 1989 зробив досправды глубокый слід в розвитку русиньского языка і його навчаня на школах. Русины, їх школство і історія на тот слід ниґда не забудуть.
-
Петро Медвідь
-
Історічны факты черьпаны із книжкы: П. Р. Маґочій – Енциклопедія історії та культури карпатських русинів, Ужгород 2010.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.